Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KoplotovceHľadať
 
 

Záverečný účet obce

Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 pred schválením

Záverečný účet obce za rok 2013

Záverečný účet obce Koplotovce_2013.pdf(1.9 MB)Pri otvorení nastaviť lupu na 25%

Záverečný účet obce za rok 2012

Záverečný účet obce za rok 2011

                                            ZÁVEREČNÝ    ÚČET    OBCE
                                               K O P L O T O V C E


                                                     k 31.12.2011

                            v zmysle zákona SNR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
                            pravidlách v znení noviel , v zmsle zákona SNR č.431/2002
                            Z.z. o účtovníctve v znení noviel a v zmysle VZN č.3/2009
                              obce Koplotovce o zásadách nakladania s finančnými
                                              prostriedkami obce Koplotovce

 

 


I .  PRÍJMY a VÝDAVKY  - podľa § 10 ods.3 , písmn. a , b   zákona č.583/2004 Z.z.
                                                  o rozpočtových pravidlách

     rozpočet 2011  skutočnosť 2011
P r í j m y  spolu   238.239,- €   238.794,14 €
V ý d a v k y   spolu   237.900,- €   177.590,66 €

R O Z D I E L            339,- €                61.203,48 €

Výsledok hospodárenia
      Rozpočet obce na rok 2011 bol vypracovaný podľa metodiky a rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2011. Obecné zastupiteľstvo v Koplotovciach schválilo rozpočet obce na rok 2011 na svojom riadnom zasadnutá dňa 14.01.2011 , uznesením číslo 6/2011.
Prvú úpravu rozpočtu obce na rok 2011 prejednali poslanci obecného zastupiteľstva v Koplotovciach rozpočtovým opatrením číslo 1/2011 na svojom riadnom zasadnutí
dňa  13.5.2011 , prijatým uznesením číslo 11/2011.
Druhú úpravu  rozpočtu obce na rok 2011 prejednali poslanci obecného zastupiteľstva v Koplotovciach rozpočtovým opatrením číslo 2/2011 na svojom riadnom zasadnutí
dňa  9.9.2011 , prijatým uznesením číslo 16/2011
Povinnou prílohou záverečného účtu obce Koplotovce k 31.12.2011 je aj vyhodnotenie
rozpočtu obce za rok 2011.

Prehľad o stave a vývoji dlhu obce Koplotovce k 31.12.2011

Na budovanie obecných nájomných bytov dostala obec dlhodobý úver / splatnosť úveru
je podľa zmluvy 30 rokov / zo ŠFRB.
Prvý úver obec dostala v roku 2005 v objeme 3.466.000,- Sk / 4 bj.za obecným úradom /
Druhý úver obec dostala v roku 2006 v objeme 6.859.000,- Sk / 2x4bj za cintorínom /
Tretí úver obec dostala v roku 2007 v objeme   7.877.000,- Sk / 2x4bj pri ihrisku /
Štvrtý úver obec dostala v roku 2007v objeme  7.905.000,-Sk ú 2X4BJ pri ihrisku /
Objem dlhu od roku 2005 do roku 2008 celkom 24.711.750,- Sk T.J. 820.279,82 €

Zostatok dlhu obce k 31.12.2001 je v objeme   743.424,- €  

Tvorba a použitie prostriedkov finančných fondov

Názov fondu  Stav k 1.1. Tvorba 2011  Použitie2011       Stav k 31.12.2011
Sociálny fond  710,-  414,-   249,-       875,- €
Fond  opráv  9.930,30 2.738,04  0            12 668,34€
Rezervný fond 8.634,-  36.729,46  43.110,-  2.253,46 €


V roku 2011 bol vytváraný sociálny fond z vyplatených  hrubých miest zamestnancov , v
priebehu roka sa čerpal ako príspevok na stravovanie zamestnancov , zakúpenie vianočných
kolekcií a zakúpenie tlakomeru.

Rezervný fond sa v roku 2011 tvoril z výsledku hospodárenia z predchádzajúceho roka a
čerpanie v zmysle schváleného  rozpočtu obce na rok 2011.

strana 2 záverečného účtu obce k 31.12.2011

Fond opráv bol tvorený platbami od nájomníkov v obecných nájomných bytoch , čerpanie
fondu opráv v roku 2011 nebolo vykonávané.

Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2011

1.Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2011 – podľa § 10 ods.3 , písmn. a, b,c zákona
   č.583/2004 o rozpočtových pravidlách

     PRÍJMY   VÝDAVKY
Bežné     195.684,14 €   137.705,68 €
Kapitálové           0      14.010,79 €
Finančné operácie      43.110,-€     25.874,19€
SPOLU    238.794,14€   177.590,66€

Výsledok hospodárenia    61.203,48 €

2. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce 2011 – podľa § 10 odsek 3 písmn.a,b
   Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách ako zdroj tvorby rezervného
  Fondu podľa § 15,16 citovaného zákona

     PRÍJMY   VÝDAVKY
Bežné     195.684,14€   137.705,68€
Kapitálové          0      14.010,79€
SPOLU    195.684,14€   151.716,47€

Hospodársky výsledok    43.967,67 €

3. Hospodársky výsledok z akruálneho / nákladového / účtovníctva 2011
Náklady    237.333,38€
Výnosy    240.601,52€
SPOLU    - 3.268,14€

4. Zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte
Obec Koplotovce vykazuje k 31.12.2011 zostatok finančných prostriedkov na bežných účtov
v sume 86.740,67 €  v nasledovnom členení
vlastné finančné prostriedky obce
- zostatok na účte fondu opráv v sume 12.668,34 €
- zostatok na účte rezervný fond obce   2.253,46 €
- zostatok na účte sociálnom fonde       875,- €
cudzie finančné prostriedky
- záväzky voči zamestnancom / účet 331/    4.633,43 €
- záväzky voči poisťovniam / účet 336 /     2.633,38 €
- záväzky voči Daňovému úradu / účet 342/        499,06 €
- fin.prostriedky od nájomníkov na splátku úveru 1.974,52 €
Zostatok v sume 61.203,48 € sa použije ako tvorba rezervného fondu pre rok 2012

 

Strana 3 záverečného účtu obce k 31.12.2011

Záverečný účet obce Koplotovce k 31.12.2011 bol pre jednaní na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 13.apríla 2012

Uznesenie číslo 7/2012

Obecné zastupiteľstvo v Koplotovciach

1. s c h v a ľ u j e
vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením obce bez výhrad v súlade s § 16 ods.8
zákona č.583/2004 Z.z.
schvaľuje výsledok hospodárenia v bode 1.ako zdroj rezervného fondu v zmysle § 10
písmn. a, b zákona č.583/2004 Z.z. a § 15,16 citovaného zákona

2. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Koplotovce k 31.12.2011
hospodársky výsledok v bode 2 a 3

 


Koplotovce , 22.02.2012

Vypracovala : Viera Slováková , účtovník obce


 

Záverečný účet obce za rok 2010

                                                   Záverečný účet Obce Koplotovce

                                                              k 31.12.2010


v zmysle zákona SNR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení noviel
v zmysle zákona SNR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení noviel a v zmysle
VZN č.3/2009 obce Koplotovce o zásadách nakladania s finančnými prostriedkami
Obce Koplotovce

I.Príjmy a výdavky – podľa § 10 ods.3 , písmn.a,b zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách

Rozpočet 2010 Skutočnosť 2010
Príjmy spolu 484.319,-€ 471.712,21,- €
Výdavky spolu 458.032,-€ 434.796,51,-€
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rozdiel 26.287,-€ 36.915,70,-€

Výsledok hospodárenia
Rozpočet na rok 2010 bol vypracovaný podľa metodiky a rozpočtovej klasifikácie platnej
na rok 2010. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na svojom riadnom zasadnutí dňa 04.12.2009.
Prvú úpravu rozpočtu v roku 2010 pre jednali poslanci na svojom zasadnutí dňa 13.03.2010
prijatým uznesením číslo 8/2010, druhú úpravu rozpočtu obce v roku 2010 pre jednali poslanci
na svojom zasadnutí dňa 04.06.2010 prijatým uznesením číslo 21/2010. / viď fotokopie uznesení obecného zastupiteľstva /.
Povinnou prílohou záverečného účtu obce je podrobné vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2010.
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Na budovanie obecných nájomných bytov l dostala obce dlhodobý úver zo ŠFRB.
Prvý úver obec dostala v roku 2005 v objeme 3.466.000,- / výstavba 4 b.j. za obecným úradom /
Druhý úver obec dostala v roku 2006 v objeme 6.859.000,-/ -„- 2 x 4.b.j. nad cintorínom /
Tretí úver obec dostala v roku 2007 v objeme 7.877.000,- / -„- 2x4 b.j. pri ihrisku /
Štvrtý úver obec dostala v roku 2007 v objeme 7.905.000,- / -„- 2x4 b.j. pri ihrisku /
Objem dlhu od roku 2005 do roku 2008 celkom 24.711.750,-Sk t.j. 820.279,82-€
Zostatok dlhu k 31.12.2010 769.298,68 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Spolu dlh obce k 31.12.2010 769 298,68 €

Tvorba a použitie prostriedkov finančných fondov

Fond stav k 1.1. tvorba 2010 použitie 2010 stav k 31.12.2010

Sociálny fond 499,- 483,- 272,- 710,- €
Fond opráv 7.294,30 2.636,- 0 9.930,30,-€
Rezervný fond 57 820,- 4.514,-,- 53.700,- 8.634,-€

V roku 2010 bol vytvorený sociálny fond z vyplatených miezd zamestnancov, v priebehu roka
sa čerpal ako príspevok na stravovanie zamestnancov obecného úradu.
Rezervný fond sa v roku 2010 tvoril prevod z bežného účtu
Fond opráv bol tvorený platbami od nájomníkov v obecných nájomných bytoch , čerpanie
v roku 2010 z fondu opráv nebolo vykonávané.

Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2010

l. Skutočné plnenie rozpočtu 2010 – podľa § 10 ods.3 písmn.a,b,c zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách
Príjmy Výdavky
Bežné 187.855,97. 161.557,89
Kapitálové 229.970,- 247.621,31
Finančné operácie 53.700,- 25.617,31
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Spolu 471.525,97 € 434.796,51 €

Hospodársky výsledok 36 729,46 €


2. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce 2010- podľa § 10 odsek 3 písmn. a,b
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách ako zdroj tvorby rezervného
fondu podľa § 15, 16 citovaného zákona

Príjmy Výdavky
Bežné 187.855,97 161.557,89
Kapitálové 229.970,- 247.621,31
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu 417.825,97 € 409.179,20 €

Hospodársky výsledok 8.646,77 €

3. Hospodársky výsledok z akruálneho /nákladového / účtovníctva 2010

Náklady 244.125,57 €
Výnosy 246.586,01 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu + 2.460,44 €

4. Zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte :

Obec Koplotovce vykazuje k 31.12.2010 zostatok finančných prostriedkov na
bežných účtov v sume 76.204,89 € v členení
Vlastné finančné prostriedky obce :
- zostatok na fonde opráv v sume 9.930,30€
- zostatok na rezervnom fonde 45.363,46,-,-€
- zostatok na sociálnom účte 710,-€
cudzie finančné prostriedky :
- záväzky voči zamestnancom / účet 331 / 5.082,28 €
- záväzky voči poisťovniam / účet 336 / 2.827,36 €
- záväzky voči Daňovému úradu / účet 342 / 464,65 €
- dar na územný plán / účet 372 / 1.190,- €
- zostatok z dotácie výpadok podiel.daní / účet 357 / 2.250,-€
- splátka úveru fin.prostriedky od nájomníkov 2.279,-€


Záverečný účet obce bol pre jednaní na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
...............................................................................................................................

Uznesenie obecného zastupiteľstva
l./ schvaľuje
- vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením obce bez výhrad v súlade s § 16 ods.8
Zákona č. 583/2004 Z.z.
- schvaľuje hospodársky výsledok v bode 1 ako zdroj rezervného fondu v zmysle § 10
písmn. a, b.zákona 583/2004 Z.z. a § 15,16 citovaného zákona ,

2./ berie na vedomie
- stanovisko hlavného kontrolora k záverečnému účtu
- hospodársky výsledok v bode 1 a 3Koplotovce , 03.02 .2010 Viera Slováková
účtovník obce

 


 


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

webygroup
ÚvodÚvodná stránka