Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KoplotovceHľadať
 
 

Záverečný účet obce

Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 pred schválením

Záverečný účet obce za rok 2013

Záverečný účet obce za rok 2011

                                            ZÁVEREČNÝ    ÚČET    OBCE
                                               K O P L O T O V C E


                                                     k 31.12.2011

                            v zmysle zákona SNR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
                            pravidlách v znení noviel , v zmsle zákona SNR č.431/2002
                            Z.z. o účtovníctve v znení noviel a v zmysle VZN č.3/2009
                              obce Koplotovce o zásadách nakladania s finančnými
                                              prostriedkami obce Koplotovce

 

 


I .  PRÍJMY a VÝDAVKY  - podľa § 10 ods.3 , písmn. a , b   zákona č.583/2004 Z.z.
                                                  o rozpočtových pravidlách

     rozpočet 2011  skutočnosť 2011
P r í j m y  spolu   238.239,- €   238.794,14 €
V ý d a v k y   spolu   237.900,- €   177.590,66 €

R O Z D I E L            339,- €                61.203,48 €

Výsledok hospodárenia
      Rozpočet obce na rok 2011 bol vypracovaný podľa metodiky a rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2011. Obecné zastupiteľstvo v Koplotovciach schválilo rozpočet obce na rok 2011 na svojom riadnom zasadnutá dňa 14.01.2011 , uznesením číslo 6/2011.
Prvú úpravu rozpočtu obce na rok 2011 prejednali poslanci obecného zastupiteľstva v Koplotovciach rozpočtovým opatrením číslo 1/2011 na svojom riadnom zasadnutí
dňa  13.5.2011 , prijatým uznesením číslo 11/2011.
Druhú úpravu  rozpočtu obce na rok 2011 prejednali poslanci obecného zastupiteľstva v Koplotovciach rozpočtovým opatrením číslo 2/2011 na svojom riadnom zasadnutí
dňa  9.9.2011 , prijatým uznesením číslo 16/2011
Povinnou prílohou záverečného účtu obce Koplotovce k 31.12.2011 je aj vyhodnotenie
rozpočtu obce za rok 2011.

Prehľad o stave a vývoji dlhu obce Koplotovce k 31.12.2011

Na budovanie obecných nájomných bytov dostala obec dlhodobý úver / splatnosť úveru
je podľa zmluvy 30 rokov / zo ŠFRB.
Prvý úver obec dostala v roku 2005 v objeme 3.466.000,- Sk / 4 bj.za obecným úradom /
Druhý úver obec dostala v roku 2006 v objeme 6.859.000,- Sk / 2x4bj za cintorínom /
Tretí úver obec dostala v roku 2007 v objeme   7.877.000,- Sk / 2x4bj pri ihrisku /
Štvrtý úver obec dostala v roku 2007v objeme  7.905.000,-Sk ú 2X4BJ pri ihrisku /
Objem dlhu od roku 2005 do roku 2008 celkom 24.711.750,- Sk T.J. 820.279,82 €

Zostatok dlhu obce k 31.12.2001 je v objeme   743.424,- €  

Tvorba a použitie prostriedkov finančných fondov

Názov fondu  Stav k 1.1. Tvorba 2011  Použitie2011       Stav k 31.12.2011
Sociálny fond  710,-  414,-   249,-       875,- €
Fond  opráv  9.930,30 2.738,04  0            12 668,34€
Rezervný fond 8.634,-  36.729,46  43.110,-  2.253,46 €


V roku 2011 bol vytváraný sociálny fond z vyplatených  hrubých miest zamestnancov , v
priebehu roka sa čerpal ako príspevok na stravovanie zamestnancov , zakúpenie vianočných
kolekcií a zakúpenie tlakomeru.

Rezervný fond sa v roku 2011 tvoril z výsledku hospodárenia z predchádzajúceho roka a
čerpanie v zmysle schváleného  rozpočtu obce na rok 2011.

strana 2 záverečného účtu obce k 31.12.2011

Fond opráv bol tvorený platbami od nájomníkov v obecných nájomných bytoch , čerpanie
fondu opráv v roku 2011 nebolo vykonávané.

Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2011

1.Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2011 – podľa § 10 ods.3 , písmn. a, b,c zákona
   č.583/2004 o rozpočtových pravidlách

     PRÍJMY   VÝDAVKY
Bežné     195.684,14 €   137.705,68 €
Kapitálové           0      14.010,79 €
Finančné operácie      43.110,-€     25.874,19€
SPOLU    238.794,14€   177.590,66€

Výsledok hospodárenia    61.203,48 €

2. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce 2011 – podľa § 10 odsek 3 písmn.a,b
   Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách ako zdroj tvorby rezervného
  Fondu podľa § 15,16 citovaného zákona

     PRÍJMY   VÝDAVKY
Bežné     195.684,14€   137.705,68€
Kapitálové          0      14.010,79€
SPOLU    195.684,14€   151.716,47€

Hospodársky výsledok    43.967,67 €

3. Hospodársky výsledok z akruálneho / nákladového / účtovníctva 2011
Náklady    237.333,38€
Výnosy    240.601,52€
SPOLU    - 3.268,14€

4. Zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte
Obec Koplotovce vykazuje k 31.12.2011 zostatok finančných prostriedkov na bežných účtov
v sume 86.740,67 €  v nasledovnom členení
vlastné finančné prostriedky obce
- zostatok na účte fondu opráv v sume 12.668,34 €
- zostatok na účte rezervný fond obce   2.253,46 €
- zostatok na účte sociálnom fonde       875,- €
cudzie finančné prostriedky
- záväzky voči zamestnancom / účet 331/    4.633,43 €
- záväzky voči poisťovniam / účet 336 /     2.633,38 €
- záväzky voči Daňovému úradu / účet 342/        499,06 €
- fin.prostriedky od nájomníkov na splátku úveru 1.974,52 €
Zostatok v sume 61.203,48 € sa použije ako tvorba rezervného fondu pre rok 2012

 

Strana 3 záverečného účtu obce k 31.12.2011

Záverečný účet obce Koplotovce k 31.12.2011 bol pre jednaní na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 13.apríla 2012

Uznesenie číslo 7/2012

Obecné zastupiteľstvo v Koplotovciach

1. s c h v a ľ u j e
vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením obce bez výhrad v súlade s § 16 ods.8
zákona č.583/2004 Z.z.
schvaľuje výsledok hospodárenia v bode 1.ako zdroj rezervného fondu v zmysle § 10
písmn. a, b zákona č.583/2004 Z.z. a § 15,16 citovaného zákona

2. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Koplotovce k 31.12.2011
hospodársky výsledok v bode 2 a 3

 


Koplotovce , 22.02.2012

Vypracovala : Viera Slováková , účtovník obce


 

Záverečný účet obce za rok 2010

                                                   Záverečný účet Obce Koplotovce

                                                              k 31.12.2010


v zmysle zákona SNR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení noviel
v zmysle zákona SNR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení noviel a v zmysle
VZN č.3/2009 obce Koplotovce o zásadách nakladania s finančnými prostriedkami
Obce Koplotovce

I.Príjmy a výdavky – podľa § 10 ods.3 , písmn.a,b zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách

Rozpočet 2010 Skutočnosť 2010
Príjmy spolu 484.319,-€ 471.712,21,- €
Výdavky spolu 458.032,-€ 434.796,51,-€
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rozdiel 26.287,-€ 36.915,70,-€

Výsledok hospodárenia
Rozpočet na rok 2010 bol vypracovaný podľa metodiky a rozpočtovej klasifikácie platnej
na rok 2010. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na svojom riadnom zasadnutí dňa 04.12.2009.
Prvú úpravu rozpočtu v roku 2010 pre jednali poslanci na svojom zasadnutí dňa 13.03.2010
prijatým uznesením číslo 8/2010, druhú úpravu rozpočtu obce v roku 2010 pre jednali poslanci
na svojom zasadnutí dňa 04.06.2010 prijatým uznesením číslo 21/2010. / viď fotokopie uznesení obecného zastupiteľstva /.
Povinnou prílohou záverečného účtu obce je podrobné vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2010.
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Na budovanie obecných nájomných bytov l dostala obce dlhodobý úver zo ŠFRB.
Prvý úver obec dostala v roku 2005 v objeme 3.466.000,- / výstavba 4 b.j. za obecným úradom /
Druhý úver obec dostala v roku 2006 v objeme 6.859.000,-/ -„- 2 x 4.b.j. nad cintorínom /
Tretí úver obec dostala v roku 2007 v objeme 7.877.000,- / -„- 2x4 b.j. pri ihrisku /
Štvrtý úver obec dostala v roku 2007 v objeme 7.905.000,- / -„- 2x4 b.j. pri ihrisku /
Objem dlhu od roku 2005 do roku 2008 celkom 24.711.750,-Sk t.j. 820.279,82-€
Zostatok dlhu k 31.12.2010 769.298,68 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Spolu dlh obce k 31.12.2010 769 298,68 €

Tvorba a použitie prostriedkov finančných fondov

Fond stav k 1.1. tvorba 2010 použitie 2010 stav k 31.12.2010

Sociálny fond 499,- 483,- 272,- 710,- €
Fond opráv 7.294,30 2.636,- 0 9.930,30,-€
Rezervný fond 57 820,- 4.514,-,- 53.700,- 8.634,-€

V roku 2010 bol vytvorený sociálny fond z vyplatených miezd zamestnancov, v priebehu roka
sa čerpal ako príspevok na stravovanie zamestnancov obecného úradu.
Rezervný fond sa v roku 2010 tvoril prevod z bežného účtu
Fond opráv bol tvorený platbami od nájomníkov v obecných nájomných bytoch , čerpanie
v roku 2010 z fondu opráv nebolo vykonávané.

Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2010

l. Skutočné plnenie rozpočtu 2010 – podľa § 10 ods.3 písmn.a,b,c zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách
Príjmy Výdavky
Bežné 187.855,97. 161.557,89
Kapitálové 229.970,- 247.621,31
Finančné operácie 53.700,- 25.617,31
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Spolu 471.525,97 € 434.796,51 €

Hospodársky výsledok 36 729,46 €


2. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce 2010- podľa § 10 odsek 3 písmn. a,b
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách ako zdroj tvorby rezervného
fondu podľa § 15, 16 citovaného zákona

Príjmy Výdavky
Bežné 187.855,97 161.557,89
Kapitálové 229.970,- 247.621,31
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu 417.825,97 € 409.179,20 €

Hospodársky výsledok 8.646,77 €

3. Hospodársky výsledok z akruálneho /nákladového / účtovníctva 2010

Náklady 244.125,57 €
Výnosy 246.586,01 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu + 2.460,44 €

4. Zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte :

Obec Koplotovce vykazuje k 31.12.2010 zostatok finančných prostriedkov na
bežných účtov v sume 76.204,89 € v členení
Vlastné finančné prostriedky obce :
- zostatok na fonde opráv v sume 9.930,30€
- zostatok na rezervnom fonde 45.363,46,-,-€
- zostatok na sociálnom účte 710,-€
cudzie finančné prostriedky :
- záväzky voči zamestnancom / účet 331 / 5.082,28 €
- záväzky voči poisťovniam / účet 336 / 2.827,36 €
- záväzky voči Daňovému úradu / účet 342 / 464,65 €
- dar na územný plán / účet 372 / 1.190,- €
- zostatok z dotácie výpadok podiel.daní / účet 357 / 2.250,-€
- splátka úveru fin.prostriedky od nájomníkov 2.279,-€


Záverečný účet obce bol pre jednaní na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
...............................................................................................................................

Uznesenie obecného zastupiteľstva
l./ schvaľuje
- vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením obce bez výhrad v súlade s § 16 ods.8
Zákona č. 583/2004 Z.z.
- schvaľuje hospodársky výsledok v bode 1 ako zdroj rezervného fondu v zmysle § 10
písmn. a, b.zákona 583/2004 Z.z. a § 15,16 citovaného zákona ,

2./ berie na vedomie
- stanovisko hlavného kontrolora k záverečnému účtu
- hospodársky výsledok v bode 1 a 3Koplotovce , 03.02 .2010 Viera Slováková
účtovník obce

 


 


 

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

webygroup
ÚvodÚvodná stránka