Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KoplotovceHľadať
 
 

Všeobecné záväzné nariadenia (VZN)

Zásady výberového konania upravujúce postup pri uskutočňovaní prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Koplotovce

Schválené: 28.2.2012

Účinnosť: 1.3.2012

Obec Koplotovce , ako užívateľ majetku obce v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce vyhlasuje výberové konanie na nájom nebytových priestorov  .

                                                    Zásady výberového konania

Zásady výberového konania / ďalej len „zásady / upravujú postup pri uskutočňovaní
prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Koplotovce formou výberového konania v prípadoch, keď sa ustanovujú alebo umožňujú Zásady o hospodárení a nakladaní s majetkom Obce Koplotovce

                   Zásady výberového konania obce KOPLOTOVCE , Koplotovce č. 28

                                                            Článok 1
                                                      Úvodné ustanovenia
Zásady výberového konania / ďalej len Zásady / upravujú postup pri uskutočňovaní prenájmu
nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Koplotovce formou výberového konania v
prípadoch , keď to ustanovujú alebo umožňujú Zásady o hospodárení a nakladaní s majetkom obce Koplotovce

                                                               Článok 2
                                                Účel výberového konania
Účelom výberového konania uskutočňovaného podľa týchto Zásad je výber najvhodnejšieho spomedzi uchádzačov o prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve Obce Koplotovce

                                                             Článok 3
                                                 Vyhlásenie výberového konania
1. Zásadne sa výberové konanie vyhlasuje pre neurčitá a neobmedzený počet uchádzačov.
2. V prípadoch, keď vzhľadom  na okolnosti je zrejmé , že nájomcu je možné vybrať len  
     spomedzi obmedzeného počtu presne určených uchádzačov , vyhlási sa výberové
     konanie len medzi týmito uchádzačmi.
3.  Výberové konanie vyhlasuje obecné zastupiteľstvo obce Koplotovce . Vyhlásenie sa
     uskutoční zverejnením ponuky na prenájom nebytového priestoru najmä verejným
     oznamom na úradnej tabuli obce Koplotovce najmenej 15 dní pred výberovým konaním
     na internetovej stránke obce Koplotovce a vyhlásením v miestnom rozhlase. Pri výberovom
     konaní uskutočňovanom podľa odseku 2 tohto článku sa zverejnenie uskutoční  samostatným
     oznámením všetkým do úvahy prichádzajúcim uchádzačom.
4.  Vo vyhlásení sa uvedie :
      a/ názov a sídlo vyhlasovateľa
      b/ predmet výberového konania, jeho presná špecifikácia s určením podlahovej plochy
      c/ spôsob, miesto a čas možností získavania bližších informácií o predmete výberového konania
      d/ miesto výberového konania
      e/ najnižšie požadované nájomné
      f/ podmienky za ktorých sa umožní prehliadka do prenájmu ponúkaného nebytového priestoru  
      g/ podmienky výberového konania
      h/ zákaz účasti osôb, na majetok, ktorých bol vyhlásený konkurz alebo vyrovnanie v zmysle
          platných právnych predpisov
      i/  miesto a lehote / deň a hodina / na doručenie písomných návrhov, pričom lehota nesmie byť
          kratšia ako 15 dní od vyhlásenia výberového konania
      j/  požadovaní forma predkladania návrhov, pričom táto musí zaručovať anonimytu/ zalepená
          obálka / a adresnosť vyznačovania hesla výberového konania
k/ miesto a čas otvárania obálok s návrhmi s oznámením, že na otváraní obálok sa môžu zúčastniť  
    všetci uchádzači
l/  lehota na vyhotovenie návrhov a na oznámenie výsledkov výberového konania
m/ oznámenie , že vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
n/  oznámenie , že vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie ak závažné dôvody
     zabránia jeho uskutočneniu
o/  iné potrebné údaje

                                                               článok 4
                                                        Výberová komisia
1. Pre vyhotovenie návrhov menuje starosta obce výberovú komisiu. Výberová komisia musí
    mať nepárny počet členov, najmenej 5. Členmi komisie môžu byť poslanci obecného
    zastupiteľstva a vždy kompetentní zamestnanci vyhlasovateľa.
2. Členom komisie nemôže byť osoba, ktorá sa v akejkoľvek forme sama alebo ktorej blízky
    príbuzný sa výberového konania zúčastňuje ako uchádzač inak by bol prípadný pozitívny
    výsledok v prospech takého uchádzača neplatný a víťazom výberového konania by sa
     stal uchádzač , ktorý sa umiestnil na 2.mieste.
3.  Členovia komisie si spomedzi seba zvolia predsedu , ktorý riadi zasadnutie komisie.
4.  Komisia rozhoduje o sporných otázkach hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň
     hlasovala nadpolovičná  väčšina prítomných členov komisie, pričom prítomných musí byť
     vždy aspoň polovica všetkých členov komisie.
5.  Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť oskutočnostiach , o ktorých sa v
     súvislosti s výberovým konaním dozvedeli.

                                                               Článok 5
                                                         Otváranie obálok
1. Na otváraní obálok sa okrem členov komisie môžu zúčastniť aj uchádzači , ktorí doručili
    návrhy na určené podacie miesto.
2. Obálky otvára predseda komisie , ktorý pred otvorením skontroluje ich neporušenosť a na
     požiadanie to umožní aj ostatným členom komisie a prítomným uchádzačom.
3.  Po otvorení obálok predseda komisie označí v každom návrhu jednotlivé listy samostatným
     poradovým číslom a prítomným oznámi meno , priezvisko a adresu, prípadne názov a sídlo 
     jednotlivých uchádzačov a ponúknutú cenu. Ďalší obsah návrhov sa neoznamuje.
4.  Členovia komisie môžu požiadať, aby prítomní uchádzači spresnili niektoré informácie.
     nie je však prípustné, aby uchádzači skutočnosti uvedené v návrhu menili , resp. dopĺňali.
5.  O otváraní obálok sa spíše písomný záznam, v ktorom sa uvedie , či boli obálky pred
      otvorením neporušené , čo sa z ich obsahu oznámilo , aké doplňujúce informácie boli
      prítomnými uchádzačmi poskytnuté , prípadne aké námietky zo strany členov komisie boli
      vznesené. Záznam podpisujú všetci členovia komisie.

                                                                    Článok 6
                                                      Vyhodnocovanie návrhov
1. Pri vyhodnocovaní návrhov môžu byť prítomní iba členovia komisie
2  Komisia  najprv zhodnotí , či bol návrh doručení na určené miesto v stanovenej lehote a forme
    návrhy doručené v rozpore s vyhlásenými požiadavkami sa nevyhodnocujú . U ostatných
    návrhov sa v súlade s vyhlásenými podmienkami výberového konania ohodnotia jednotlivé
    Položky podľa kritérií stanovených komisiou. Každý člen komisie ohodnocuje predložené
    návrhy samostatne. Víťaz výberového konania sa určí sumarizáciou výsledkov ohodnocovania   
    jednotlivých členov komisie.
3. Komisia môže rozhodnúť , že žiaden z návrhov neprijíma, pričom musí uviesť dôvod,pre
    ktorý tak rozhodla.
4. O výsledku výberového konania sa spíše zápisnica , v ktorej sa uvedie :
    a/ názov a sídlo vyhlasovateľa
    b/ predmet výberového konania
    c/ mená a priezviská členov výberovej komisie
    d/ dátum a miesto konania výberového konania
    e/ zoznam , všetkých uchádzačov ktorí doručili návrhy 
    f/ zoznam uchádzačov , ktorých návrhy boli dourčení v rozpore s vyhlásenými podmienkami
       a nevyhodnocovali sa , pričom pri každom uchádzačovi sa uvedie, ktorá podmienka
       výberového konania nebola dodržaná
    g/ kritéria podľa ktorých sa návrhy vyhodnocovali
    h/ výsledok výberového konania s uvedením poradia, mena, priezviska a adresy , resp. názvu a
        sídla jednotlivých uchádzačov
5. Prílohu zápisnice o výsledku výberového konania tvoria :
    a/ vyhlásenie výberového konania
    b/ menovacie dekréty členov výberovej komisie
    c/ čestné prehlásenie členov výberovej komisie o skutočnostiach podľa článku 4 ods.2 a ods.5
    d/ prezenčná listina o otváraní obálok
    e/ záznam o otváraní obálok
    f/ prezenčná listina z vyhodnocovania výberového konania
    g/ čiastočné hodnotenia návrh zo strany jednotlivých členov komisie
    h/ celkové vyhodnotenie návrhov

                                                            článok 7
                                           Výsledok výberového konania
1. Výsledok výberového konania sa s návrhom na schválenie prenájmu nebytového priestoru
    bezodkladne  predloží na rozhodnutie orgánu príslušného podľa Zásad o hospodárení
    a nakladaní s majetkom obce.
2. Po rozhodnutí príslušného orgánu sa výsledok výberového konania bezodkladne oznámi
    všetkým účastníkom.
3. Ak bude prenájom nebytového priestoru víťazovi výberového konania príslušným orgánom
    schválený  nájomná zmluva uzatvorí do 30 dní od schválenia.

                                                            Článok 8
                                            Zrušenie výberového konania
Zo závažných dôvodov môže starosta obce výberové konanie  zrušiť. Toto právo si však musí
vopred vyhradiť pri vyhlasovaní výberového konania.

                                                             Článok 9
                                          Neplatnosť výberového konania
Ak boli v priebehu výberového konania porušené tieto Zásady , je výberové konanie neplatné.

                                                            Článok 10
                                      Neúspešnosť výberového konania
1. Výberové konanie je neúspešné :
     a/ nebol v určenom mieste a stanovenej lehote doručený žiadny návrh
     b/ žiadny s predložených návrhov nespĺňa požadované podmienky výberového konania
     c/ komisia rozhodla , že neprijíma žiadny z predložených návrhov
     d/ nebol prenájom nebytového priestoru víťazovi výberového konania schválený príslušným
         orgánom / viď Zásady o hospodárení a nakladaní s majetkom obce Koplotovce /
     e/ nedošlo k uzatvoreniu zmluvy podľa článku 7 ods.3 z dôvodov na strane víťaza výberového
         konania

                                                         článok 11
                                         Zmarenie výberového konania
1. Zmarením výberového konania sa rozumie prípad , ak bolo výberové konanie úspešné asjeho
    víťazom bola uzatvorená zmluva , avšak z dôvodov na strane víťaza výberového konania
  Došlo k zrušeniu uzatvorenej zmluvy alebo k zániku tohto zmluvného vzťahu.
2.V prípade  zmarenia  výberového konania môže starosta obce vyhlásiť nové výberové
   konanie do 60 dní od tohto zmarenia.
3. V novom výberovom konaní nemôže predložiť návrh víťaz zmareného výberového konania
    ak víťaz zmareného výberového konania predloží návrh v novom výberovom konaní , jeho
    návrh sa v tomto konaní nebude vyhodnocovať.

                                                          Článok 12
                                                 Záverečné ustanovenia
1. Tieto Zásady sú účinné dňom 01.03.2012.
2. Zásady schválil a podpísal starosta obce Koplotovce Ing. Rudolf Štefanovič  dňa 28.02.2012.

 


                                                                 Ing. Rudolf Štefanovič
                                                                      starosta obce

 

 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

webygroup
ÚvodÚvodná stránka