Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KoplotovceHľadať
 
 

Všeobecné záväzné nariadenia (VZN)

VZN č.3/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Schválené: 4.11.2011

Účinnosť: 20.11.2011

Platné do: 15.7.2016

Obecné zastupiteľstvo v Koplotovciach na základe ust. § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, v spojení s ust. § 4, ods. 3, písm. f/ a g/ cit. zákona a v súlade s ust. § 39 zák. č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zák.č.582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 

 

                                                            v y d á v a

 

                                                               toto

 

                                             VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

 
                                                            č. 3/2011

 

           o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

                                           na území obce Koplotovce

 

 

 


Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Koplotovce dňa: 15.10.2011

Schválené uznesením OZ č. 27/2011 dňa: 04.11.2011

 

VZN nadobúda účinnosť dňa: 20.11.2011


                                                                          Ing. Rudolf Štefanovič
                                                                            starosta obce

 

 

 

 

 

 


                                                                  I. časť
                                                        Úvodné ustanovenia

                                                                   § 1
                                                           Predmet úpravy

(1) Obec týmto nariadením upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území obce Koplotovce
(2) Týmto nariadením sú upravené podrobnosti o zbere a preprave komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, o mieste určenom na zneškodňovanie odpadov, o poplatku za zber a likvidáciu odpadov a spôsobe výberu poplatku.

                                                                 § 2
                                              Vymedzenie základných pojmov

(1) Odpad je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
(2) Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napr. zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží. KO sú aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb a fyzických osôb.
(3) Drobné stavebné odpady (DSO) sú hnuteľné veci, ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti a demo1áciách (betón, tehla, omietky, izolačné látky, škridla, obkladačky, kachličky, keramika, stavebné drevo, betónové zmesi, zemina a iné)právnických osôb, fyzických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. Sú to aj odpady vznikajúce pri činnosti obce vrátane rekonštrukcií komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a pri výstavbe sídlisk.
(4) Nebezpečné odpady (NO) sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 k Zák. č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
a) výbušnosť
b) vysoká horľavosť
c) toxicita.
(5) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
(6) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov:
a) občania – fyzické osoby
b) fyzické osoby – podnikatelia
c) právnické osoby
Pôvodca KO je povinný zapojiť sa do zberu KO zavedeného na území obce.
Pôvodca KO je povinný užívať smetné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO zavedeného na území obce Koplotovce.
Pôvodca KO je povinný ukladať KO alebo ich oddelené zložky a DSO na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO zavedených v obci Koplotovce.
(7) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo ten, u ktorého sa odpad nachádza:
a) občania – fyzické osoby
b) občania – fyzické osoby – podnikatelia
c) právnické osoby.
(8) Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí.
(9) Odpadové hospodárstvo (ďalej len OH) je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich bezpečnosti.
(10) Nakladanie s odpadmi je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
(11) Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrch zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok používa na dočasné uloženie odpadov.
(12) Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností.
(13) Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok podľa osobitného zákona č.582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
(14) Separovaný zber je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. Katalóg odpadov ako samostatné druhy odpadov.
(15)Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva obce Koplotovce v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.


                                                              II.časť
                                         Program odpadového hospodárstva

                                                              § 3
                                                 Základné ustanovenia

(1) Program OH určuje ciele OH a opatrenia na ich plnenie v súlade so zákonom o odpadoch.
(2) Každý pôvodca odpadov, ktorý je právnickou osobou – podnikateľom a produkuje ročne viac ako 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 t ostatných odpadov, je povinný vypracovať svoj vlastný program OH.
(3) Povinnosť pôvodcu odpadov vypracovať program OH plní pre KO aj DSO obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú.
(4) Záväzná časť programu pôvodcu odpadov musí obsahovať cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov v určenom čase (prúdy odpadov) podľa vyhlášky MŽP SR č. 238/2001 Z.z. a opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov.
(5) Smerná časť programu pôvodcu odpadov musí obsahovať zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov ako aj zariadení na iné nakladanie s odpadmi.

                                                            § 4
                                           Program pôvodcu odpadov a obce

(1) Pôvodcovia odpadov na území obce sa môžu navzájom dohodnúť alebo dohodnúť s obcou, že vypracujú spoločný program OH.
(2) V prípade, že v čase po schválení programu zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah jeho programu, je pôvodca povinný svoj program OH aktualizovať.
(3) Obec Koplotovce zabezpečí aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy), sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných povinností.


                                                             III. časť
                                    Povinnosti právnických a fyzických osôb

                                                              § 5
                                                 Základné povinnosti

(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN č.3/OZ/2009 o nakladaní s KO a DSO.
(2) Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní je každý povinný chrániť zdravie ľudí a ŽP. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa katalógu odpadov vyhlášky ministerstva ŽP.
(3) Na území obce Koplotovce sa zakazuje:
a) uložiť alebo ponechať odpady na inom mieste ako na to určenom,
b) zneškodniť odpady alebo zhodnotiť odpady inak, ako na mieste definovanom VZN o nakladaní s KO a DSO,
c) zneškodniť odpady vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného recipienta,
d) vykonávať nedovolené nakladanie s odpadmi a prepravu odpadov.
(4) Náklady na činnosti spojené s nakladaním s odpadmi (zber, odvoz, likvidácia) znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy vykonáva.
(5) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti v obci Koplotovcezistí, že na jeho nehnuteľnosť boli umiestnené odpady v rozpore s týmto VZN, resp. zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.
(6) Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia podľa ods.5 tohto nariadenia, z vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto nariadením; takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o KO alebo DSO, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou.
(7) Ak sa podľa ods.6 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto nariadením, obvodný úrad životného prostredia začne konanie na zistenie, či vlastník, správca, alebo nájomca tejto nehnuteľnosti:
a) je pôvodcom odpadu,
b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať podľa osobitných predpisov alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia súdu, alebo
c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.
(8) Ak sa v konaní podľa ods.7 preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto nariadením, niektorá zo skutočností uvedených v ods.7 prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti.
(9) Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadov na nehnuteľnosti v rozpore s týmto nariadením, zabezpečí zhodnotenie odpadov alebo zneškodnenie odpadov na vlastné náklady príslušný obvodný úrad životného prostredia.

                                                                   § 6
                                                 Povinnosti držiteľa odpadu

(1) Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom.
(2) Zabezpečiť zneškodňovanie svojich odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie.
(3) Odovzdať svoje odpady na odvoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto nariadenia o nakladaní s odpadmi.
(4) Zaraďovať odpady podľa katalógu odpadov § 68 ods.3 písm.e


                                                                IV. časť
                                                       Nakladanie s odpadmi

                                                                 § 7

(1) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie KO a DSO na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie týchto činností s obcou v súlade s § 39 ods. 7 zákona o odpadoch (ďalej len „oprávnená osoba“).
(2) Oprávnená osoba je povinná priebežne pri svojej činnosti sledovať zloženie komunálnych odpadov a podiely odpadov z obalov na celkovom objeme vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a ohlásiť obci Koplotovce každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva mesta.
(3) KO a DSO na území obce Koplotovce nie je možné ukladať mimo vyhradených miest.
Vyhradené miesta sú:
a) zberné nádoby 110 l,
b) veľkokapacitné kontajnery,
c/ plastové vrecia na plastové fľaše
(4) Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad, opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a opotrebované pneumatiky s KO.

                                                            § 8
                                                 Komunálne odpady

(1) Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov:
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu KO vznikajúcich na jeho území za účelom ich zhodnocovania alebo zneškodňovania v súlade so zákonom,
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v obci,
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky KO v rámci separovaného zberu,
d) zabezpečuje podľa potreby najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a DSO,
(2) Nárok na 2 smetné nádoby do domácnosti vzniká vtedy, ak je v rodinnom dome 5 a viac osôb prihlásených na trvalý pobyt.
(3) Do veľkoobjemových kontajnerov v cintoríne je možné ukladať len odpad z hrobov z cintorína.
(4) Veľký objemný odpad do max. množstva 500 kg sú občania povinní ukladať podľa pokynov starostu obce.
(5) Ak množstvo veľkého objemného odpadu alebo odpadu zmesí betónu a tehál presahuje množstvo 500 kg, držiteľ je povinný:
a) dať si pristaviť veľkoobjemový kontajner a tento vyviesť na skládku odpadov prostredníctvom Obce Koplotovce za úhradu nákladov,
b) zabezpečiť si svojpomocne vývoz odpadov na skládku odpadov , pričom je potrebné toto ohlásiť na Obecnom úrade v Koplotovciach a vyžiadať si povolenie na vývoz za úhradu nákladov.
(6) Pri vývoze veľkého objemného odpadu alebo zmesí betónu a tehál je objednávateľovi vyúčtované uskladnenie odpadov na skládke podľa platnej zmluvy .

                                                              § 9
                                              Drobné stavebné odpady

(1) Za nakladanie s DSO, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec.
(2) Držiteľ DSO je povinný tento odpad najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť, zvyšnú časť je držiteľ povinný umiestniť vo veľkokapacitných kontajneroch, ak sa jedná o DSO, ktorý nie je možné v zbernej nádobe umiestniť.
(3) DSO vzniknuté pri stavebnej činnosti občanov, príp. právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov na území obce sa ukladajú do veľkokapacitných kontajnerov oprávneného vývozcu, ktoré budú odvezené a zneškodnené na skládku odpadov na náklady stavebníka alebo investora.
(4) Stavebník alebo investor, pri ktorého činnosti DSO vznikajú, je povinný uzatvoriť zmluvu o odvoze a likvidácii odpadov s oprávneným vývozcom alebo s prevádzkovateľom skládky odpadov, pokiaľ si DSO na skládku stavebných odpadov privezie vlastným dopravným prostriedkom alebo iným spôsobom.
(5) Obec určuje na likvidáciu DSO, ktoré vznikajú na jeho území skládku odpadov.
(6) Je zakázané pod pokutou ukladať DSO na iné miesto, ako na to určené a tým vytvárať nepovolené skládky odpadov. DSO môžu byť uložené na stavenisku stavebníka alebo investora iba na nevyhnutne dlhú dobu.
(7) Držiteľ DSO je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s DSO.

                                                                  § 10
                                                        Množstvový zber

(1) Na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa je obec Koplotovce povinná zaviesť množstvový zber v týchto prípadoch:
a) ak je množstvo ním vyprodukovaných KO a DSO presne merateľné,
b) ak sú KO a DSO až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
(2) Na účely množstvového zberu KO a DSO sa ustanovuje 1 veľkost zbernej nádob:
a) 110 l

(3) Lehota na zavedenie množstvového zberu je 90 dní od podania žiadosti.
(4) Lehota na podanie žiadosti na zavedenie množstvového zberu je 90 dní pred skončením určeného obdobia.
(5) Sadzba poplatku pri množstvovom zbere je určená vo VZN č.5/OZ/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

                                                          § 11
                                                  Separovaný zber

(1) Pôvodca odpadu je povinný komunálny odpad separovať. Vyseparované zložky KO sa separujú v obci Koplotovce nasledovne:
a) obyčajné odpady:
1. papier a lepenka (200101)(vrátane odpadov z obalov)
2. sklo (200102) )(vrátane odpadov z obalov)
3. plasty (200139) )(vrátane odpadov z obalov)
4. biologicky rozložiteľný odpad (200108,200201)
5. kovy
b) nebezpečné odpady:
1. batérie a akumulátory (200133)
2. elektrické zariadenia 200135)
3. elektronický šrot (200136)
(2) Zber vyseparovaných zložiek sa v obci Koplotovce realizuje nasledovne:
a) - zber papiera a lepenky realizuje Materská škola v Koplotovciach
- zber je 2krát ročne,
- obec informuje obyvateľov o dátume zberu prostredníctvom miestneho rozhlasu,
- zberné miesto je na školskom dvore.
b) - zber skla
- zber skla je celoročne
- sklo vo všetkých farbách sa odovzdáva do umelých zelených 1100 l smetných nádob označených nápisom „SKLO“, ktoré sú rozmiestnené po obci
- intervaly vývozov sú dohodnuté medzi obcou a firmou vykonávajúcou zber.
c) - zber plastov
- zber plastov je
a/ v letnom období vždy v pondelok každý párny týždeň od 1.3. - 31.10.
b/ v zimnom období jeden krát do mesiaca a to prvý pondelok v mesiaci od 1.11.-1.3
- plasty sa zbierajú do igelitových vriec, ktoré sa vyložia pred rodinné domy
v stanovenom termíne
- pri odovzdaní občan dostane na výmenu prázdne vrecia, prípadne si vrecia vyzdvihne na obecnom úrade
d) - biologicky rozložiteľný odpad – haluzoviny, drevnný odpad uskladňovať na kompostovisku vlastníka tvoriaceho takýto odpad
e) - zber nebezpečných odpadov – akumulátory a batérie
- zber je 2krát ročne,
- nebezpečné odpady je potrebné priniesť v stanovenom čase na určené miesto,
- o dátume a mieste zberu informuje obec prostredníctvom miestneho rozhlasu
f) - zber elektroodpadov
- zber je 2krát ročne,
- elektroodpady pri tvorbe takéhoto odpadu tento tvorca privezie na určené miesto po vyhlásení v miestnom rozhlase
- o dátume zberu informuje obec prostredníctvom miestneho rozhlasu
g) – zber kovov
- zber kovov je celoročne
- kovy sa zbierajú v areály obecného úradu
h/ - zber odevov
- zber je 2 krát ročne
- odevy je potrebné priniesť v uvedenom termíne v igelitových vreciach do kultprneho domu - vstupná chodba
- o dátume zberu informuje obec občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu
(3) Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia/recyklácie si vopred s obcou a písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákon č. 119/2010Z.z. o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vyseparovaných zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce

                                                             V. časť
                                                 Obec a jej pôsobnosť

                                                             § 12
                                                            Obec

Obec vo veciach štátnej správy OH:
a) prejednáva priestupky v OH (§ 80 ods. 3 písm. a),
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce,
c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou DSO.

                                                              § 13
                                                    Ukladanie pokút

(1) Starosta obce môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi pokutu do výšky 6 638,783€, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN o nakladaní s KO a DSO obce. Pokuta je príjmom obce.
(2) Konanie o uložení pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom možno začať do 1 roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do 3 rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

                                                           § 14
                                                       Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto nariadením o nakladaní odpadov(§ 18 ods. 3 písm.b)zákona),
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto nariadení o nakladaní s odpadmi,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť,
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN.
(2) Za priestupok podľa ods. 1 písm.a) až d) možno u1ožiť pokutu do výšky 165,96€.
(3) Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zák. č 372/1990 Zb. v platnom znení) ak tento zákon neustanovuje inak

 

                                                              VI. časť
                       Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

                                                                § 15

Tento poplatok je v súlade so zákonom SNR č. 582/2004 Zb.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Výšku poplatku za KO a DSO určuje VZN č. 5/OZ/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Koplotovce

 


                                                        VII. časť
                                            Záverečné ustanovenia

                                                                 § 16

(1) Na tomto VZN obce Koplotovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Koplotovciachi 3/5 väčšinou prítomných poslancov a to dňa 04.11.2011 uznesením č.27/2011.
(2) Týmto VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce Koplotovce sa ruší predchádzajúce VZN o odpadoch č. 1/2004 zo dňa 1.7.2004.
(3) Toto VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce Koplotovce nadobúda účinnosť dňa 20.11.2011.

 

V Koplotovciachi dňa 4.11.2011


Ing. Rudolf Štefanovič
starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: nahrádza VZN č.1/2004 zo dňa 1.7.2004

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

webygroup
ÚvodÚvodná stránka