Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KoplotovceHľadať
 
 

Všeobecné záväzné nariadenia (VZN)

VZN č.1/2012 o dani z nehnuteľností,dani za užívanie verejného priestranstvá,dani za ubytovanie na území obce Koplotovce

Schválené: 30.11.2012

Vyhlásené: 3.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Platné do: 1.1.2016

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Koplotovce  dňa:07.11.2012-29.11.2012
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Koplotovce. dňa: 03.12.2012-20.12.2012
VZN nadobúda účinnosť dňa:  01. januára 2013

Obecné zastupiteľstvo v Koplotovciach na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č.  582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady    v  y  d  á  v  a   pre   územie  obce Koplotovce. toto

                           V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E
                                                         č. 1 / 2012

                         o dani z nehnuteľnosti , dani za užívanie verejného priestranstva
                                                         dani za ubytovanie
                                                 na   území   obce KOPLOTOVCE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Úvodné ustanovenie
Článok 1
Obecné zastupiteľstvo v Koplotovciach  zaviedlo s účinnosťou od 01.januára 2013 miestne dane :
a/ daň z nehnuteľnosti
b/ daň za užívanie verejného priestranstva
c/ daň za ubytovanie
Zdaňovacím  obdobím miestnych daní  a to dane z nehnuteľností,  dane za užívanie verejného
priestranstva , dane za ubytovanie  je kalendárny rok.

                                                            Článok  2
                                                   Daň z nehnuteľností
                                                                 § 1
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a/ daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,
Daň z pozemkov
         Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č.  582/2004 Z. z. o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
Strana 2 VZN č. 1/2012
      Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce KOPLOTOVCE v členení podľa § 6 ods. 1  zákona o miestnych daniach.
      Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona o miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k  l. januáru zdaňovacieho obdobia.    Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.
Správca dane Obec Koplotovce člení pre účely tohto VZN katastrálne územie obce Koplotovce do jednotlivých časti obce  nasledovne :
1.pásmo - pozemky v intraviláne katastrálneho územia obce
2.pásmo – pozemky v extraviláne katastrálneho územia obce 
     Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov  v jednotlivej časti obce – pozemky v 1.pásme   nasledovná :
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty     2,5 %  zo základu dane,
b/ záhrady                                                                                                  0,50 % zo základu dane,
c/ zastavané plocha a nádvoria , ostatné plochy                     0,59 %  zo základu dane
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy , rybníky s chovom rýb a ostatne
    hospodársky využívané vodné plochy                                   2,5 % zo základu dane,
e/ stavebné pozemky                            2,5 % zo základu dane

Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov v jednotlivej časti obce – pozemky 2.pásme  nasledovná :
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty     2,5 %  zo základu dane,
b/ záhrady                                                                                                  0,50 % zo základu dane,
c/ zastavané plocha a nádvoria , ostatné plochy                     1,95 %  zo základu dane
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy , rybníky s chovom rýb a ostatne
    hospodársky využívané vodné plochy                                   2,5 % zo základu dane,
e/ stavebné pozemky                            2,5 % zo základu dane
V obci KOPLOTOVCE je hodnota pozemkov v členení  druhov pozemkov nasledovná
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady     0.3618€ / m2
b/ trvalé trávnaté porasty                 0,0756€ / m2
- v zmysle prílohy č. 1  zákona o miestnych daniach .
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
c/ záhrady                   1,32€/ m2
d/ zastavané plochy a nádvoria     1,32€/ m2
d/ stavebné pozemky                   13,27€/ m2
strana 3 VZN č. 1/2012
e/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov   1,32€/ m2
- v zmysle prílohy č.2 zákona o miestnych daniach
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písmn.d   je hodnota pozemkov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

                                                                 § 2
                                                            Daň zo stavieb
Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach.
Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce KOPLOTOVCE, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na
ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.
Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná
a/ stavby na bývanie          0,0660 €
b/ stavby na poľnohospodársku produkciu,skleníky      0,1320 €
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát                  0,9950 €
d/ samostatne stojace garáže         0,1990 €
e/ priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike      1,3270 €
f/ stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť     0,6630 €
g/ ostatné stavby          0,6630 €
Príplatok za  podlažie k bodu a/ sa určuje v sume 0,035 €.
                                                                        § 3
                                       Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
Podľa miestnych podmienok v obci Koplotovce sa od dane z pozemkov oslobodzujú pozemky:
a/ pozemky , na ktorých sú cintoríny .
Podľa miestnych podmienok v obci Koplotovce sa pri daniach z pozemkov znižuje sadzba
u druhu pozemku „ ostatná plocha „ z 2% na 0,25 % .
a/  pozemky zaradené podľa L.V. ako „ ostatná plocha „  ale v katastri obce slúžia    ako   zberné kanály prívalových vôd
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období ,

Strana 4 VZN č.1/2012
v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.


Za zmeny skutočností  rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností.
Ak je pozemok, stavba,  (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 /v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov daňovníkom dane z pozemkov alebo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.  Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani
Ak je pozemok, stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve daňovníkom dane z pozemkov ,alebo dane zo stavieb sú obaja manželia,ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane .
Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného  predpisu.


                                                                § 4
                                             Vyrubovanie dane z nehnuteľností
Daň z pozemkov, daň zo stavieb  vyrubí správca dane každoročne rozhodnutím za zdaňovacie obdobie. .
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti platobného výmeru. .
Na základe žiadosti daňovníka môže správca dane určiť daňovníkovi splátkový kalendár.
Správca dane ustanovuje , že daň nižšiu ako 3,- € nebude vyrubovať ani vyberať.

Strana 5 VZN č.1/2012
                                                          Článok  3
                                                              § 1
                                           Daň za užívanie verejného priestranstva
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce KOPLOTOVCE, ktorými sa rozumejú najmä nasledovné miesta:
a/ všetky   vedľajšie  (miestne)  cestné komunikácie  v  celej  svojej  dĺžke  a  v  šírke od krajnice po krajnicu,
b/ vybudovaný  chodník, príp. aj  upravená plocha pre  chodenie obyvateľov na celom území  obce,
c/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce,
d/ trhovisko.
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva
a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
c/ umiestnenie skládky,
d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2  alebo parkovacie miesto.
Sadzbu  dane  za užívanie  verejného priestranstva je 1,-€  každý aj  začatý m2 
osobitne  užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň, pokiaľ nedôjde k inej dohode. 
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný  osobne   alebo  písomne  podať oznámenie o začatí užívania verejného
strana 6 VZN č.1/2012
priestranstva Obecnému úradu v Koplotovciach a to  pred  začatím  osobitného  užívania  verejného priestranstva, výnimočne v deň,  v ktorom  sa má  realizovať užívanie verejného priestranstva.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá  má  alebo  môže  mať  vplyv  na  výšku  stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Koplotovciach skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ pri  dobe užívania verejného  priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej  
strana 6 VZN č.1/2012
povinností na Obecnom úrade v Koplotovciach ,
c/ pri  dobe užívania verejného  priestranstva dlhšie ako 15 dní  a to týždennými  alebo mesačnými splátkami, pričom  termín a spôsob splátok  určí poverený  zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom  úrade v Koplotovciach pri  ohlásení vzniku  daňovej povinnosti daňovníkom.


                                                                  Článok 4
                                                                     § 1
                                                            Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Základom dane je počet prenocovaní.
Sadzba dane  je 0,66 € na osobu a prenocovanie.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
O vybratej dani vedie  prevádzkovateľ  evidenciu  v "knihe ubytovaných". Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti a to v euirách.O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.
Daň prevádzkovateľ  odvádza  obecnému úradu nasledovným spôsobom :
a/ polročne – v hotovosti do pokladne obecného úradu

                                                              Článok 5
                                               Spoločné  a  záverečné  ustanovenia
                                                                §  1
                                                     Spoločné ustanovenia
Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Koplotovce. prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce  p. Viera Slováková  .
Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór obce Koplotovce.

                                                                § 2
                                                   Záverečné  ustanovenia
Pokiaľ  v  tomto  VZN č. 1/2012 nie je podrobnejšia úprava,  odkazuje sa na Zákon
č.582/2004 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
strana 7 VZN č.1/2012
odpady  v znení jeho neskorších predpisov a noviel , a na  Zákon  č. 563/2009 o správe
daní v znení jeho neskorších predpisov a noviel. .
Na  tomto VZN č, 1/2012  obce Koplotovce  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Koplotovciach a to dňa 30.11.2012 uznesením č..20/2012.
Dňom  účinnosti tohto  VZN č.1/2012 sa zrušuje  Všeobecne  záväzné nariadenie obce Koplotovce č. 1/2010 zo dňa 16.12.2010 a dodatok č. 1/D/ 2011 zo dňa 29.11.2011.
Zmeny a  doplnky tohto  VZN č. 1/2012  schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Koplotovciach.
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2012 nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013.

                                                                   Ing. Rudolf Štefanovič
                                                                     starosta obce


 

Poznámka: nahrádza VZN č.1/2010 zo dňa 16.12.2010
nahrádza dodatok č.1/D/2011 zo dňa 29.11.2011

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

webygroup
ÚvodÚvodná stránka