Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KoplotovceHľadať
 
 

Výročná správa

Výročná správa obce za rok 2011

                                                        Výročná správa
                                                             obce
                                                        KOPLOTOVCE
                                                         za rok 2011

 

 

 

      Ing. Rudolf Štefanovič
           starosta obce

 

 

Identifikačné údaje:

Názov: Obec KOPLOTOVCE
             adresa pre poštový styk: Obecný úrad, 920 01 Koplotovce č. 28
Tel. a fax: 033/7432122
e-mail :koplotovce@koplotovce.sk
webová stránka : www.koplotovce.sk
Okres:Hlohovec
IČO:312665
Právna forma: právnická osoba
Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR
Rozloha obce: 943 ha
Počet obyvateľov k 31.12.2011: 690

 


Základné orgány obce

1. Obecné zastupiteľstvo
2. starosta obce

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali v roku 2010 na obdobie 4 rokov v počte 7.
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Pavol Blinka , Koplotovce č. 181, zástupca starostu obce
Elena Bardiovská, Koplotovce  č.173
Milan Moravec, Koplotovce č. 98
Marián Oravec, Koplotovce  č. 129
Jozef Slovák, Koplotovce č.163
Anton Konečný, Koplotovce č. 108
Mgr.,Mgr..Tomáš Charvát, Koplotovce č.82
Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života obce. Zasadnutia v roku 2011 sa konali v dňoch 14.01., 11.03., 13.05., 13.06., 09.09,
04.11 a 13.12.. Každé zasadnutie OZ sa konalo v zasadačke obecného úradu. Pozvánka na zasadnutie bola zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia.

strana 2

Každé zasadnutie bolo verejné.

Prvá písomná zmienka o obci: ako existujúcej osade siaha do  roku 1113,ako to dokazuje darovacia listina Zoborského kláštora od Kolomana I.
Obec Koplotovce je situovaná na ľavostrannej vážskej terase, priliehajúcej k západnému úbočiu južného výbežku Považského Inovca medzi Hlohovcom a obcou Jalšové.

Najväčšie pamätihodnosti v obci: 
V roku 1734 bol v obci postavený barokovo-klasicistický  rímsko-katolícky kostol Navštívenia Panny Márie  ako jednoloďová  stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria.
Rokokový hlavný oltár pochádza z konca 18.storočia a jeho ústredným článkom je oltárny
obraz „ Navštívenia Panny Márie „ doplnený plastikami svätcov. Kostol bol v roku 2000
rozšírení o stavbu prístavby a stavbu sakristie.
Pri kostola sa nachádza cintorín so zachovanými ľudovými náhrobníkmi z 19.storočia.Pod kostolom je vybudovaná rodinná hrobka, kde sú pochovaní príslušníci rodov Kurthy, Kochanovský a Frideczky.
V obci sa ešte nachádza národná kúltúrna pamiatka Kaštieľ z roku 1613 ,ktorý dal postaviť
Pavel Gostoni zo sv. Tomáša ,dodnes sa z kaštieľa zachovali dve okrúhla bašty a hlavné
priečelie i už spomínaným datovaným portálom, ktorý sa nachádza na klenovom kameni kaštieľa medzi dvoma južnými baštami. Na nádvorí kaštieľa sú dve klasicistické kúrie. Staršia má v stene zabudované toskánske stĺpy, mladšia má zasa na nádvornej kaskáde stĺporadie.

Zaujímavosti z histórie a súčasnosti obce:
Stred obce je určený rovnobežkou 48  28 severnej zemepisnej šírky a poludníkom 17 48 východnej zemepisnej šírky. Povrch katastrálneho územia  tvoria prevažne druhohorné horniny a riečne štrkopiesky, v jeho severnej časti rastú teplomilné dúbravy.
Relief obce je značne členitý, nadmorská výška má rozmedzie 143-372 m n.m., maximálny
Výškový rozdiel tvorí 229 m, stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 165 m n.m.
Koplotovce majú jednu prirodzenú zvláštnosť – minerálne vody. O týchto prameňoch vedeli ľudia už v dávnej minulosti a možno práve vďaka nim sa začalo prvé osídlenie tohot územia, čo však nie je potvrdené. Vodu z prameňov využívali na rôzne účely,vyplachovali si nimi oči proti zápalom , bahno používali na reumatické choroby,
Prameň minerálnych vôd Koplotovce sa až do konca 18.storočia v žiadnom publikovanom diele neobjavuje. Písomné zmienky z 19.storočia podľa Rebra / 1979 / dokazujú existenciu
Teplých minerálnych prameňov už v dávnej minulosti ako i to , že množstvo a výdatnosť ich vôd boli oveľa vyššie , ako ich poznáme dnes.
V súčasnosti v obci boli vybudované obecné nájomné byte pre 28 nájomníkov, v obci je rozsiahla výstavba rodinných domov .

Symboly obce:
Dodnes sa zachovali dve pečate obce Koplotovce : staršia pečať zachovaná na urbariálnych
Písomnostiach z roku 1781,ktoré sú uložené v ŠOBA Nitra / Štátny oblastný archív/.
Na pečati bez nápisu je zobrazená osemlistá ruža.
Na druhej pečati obce je zobrazený vinič s doplnkami. V kruhopise pečate je nápis
KAPLAT ANNO 1784. Listinu s toutou pečaťou vlastnil Ing. Ivan Frideczjy z Koplotoviec
potomok  vlastníkov rodu kaštieľa a panstva Koplotovce.

strana 3

Dnešný erb obce vychádza zp staršej pečate, doloženej v roku 1781 a má túto podobu
v červenom štíte osemlistá striebrolemovaná dvojitá striebrostzredná listová ružica,
vonkajšia strieborná, vnútorná červená.
.
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce
Zamestnanci obecného úradu:
Viera Slováková, bytom Koplotovce č. 163 – samostatný odborný referent, zamestnaná od 1.7.1985 – náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom
Mgr..Adriana Lackovičová, bytom Koplotovce č. 42 - samostatný odborný referent, zamestnaná od 1.7.2006 – náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom.
/ menovaná Mgr..Lackovičová od 01.08.2010 nastúpila na materskú dovolenku /
Peter Poláčik, bytom Koplotovce č. 100 – pomocný robotník, zamestnaný od 1.6.2009  – náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom
Jana Mokošová, bytom Koplotovce č.23 – upratovačka, zamestnaná od 1.7.2002 -  náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom
Magdaléna Navrátilová, bytom Koplotovce č. 14 – vedenie školskej jedálne, zamestnaná od 1.7.2002 -  náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom
Júlia Hucíková , bytom Koplotovce č. 81 – riaditeľka MŠ , zamestnaná od 1.7.2002-
náplň práce je určená pracovným poriadkom
Martina Žitňanská , bytom Horné Otrokovce č. 262  - učiteľka MŠ , zamestnaná od
30.06.2009 – náplň práce je určená pracovným poriadkom
Hlavný kontrolór
Anna Máliková, bytom Koplotovce č. 149 zvolený do funkcie OZ v Koplotovciach uznesením č. 1/2003 od 1.1.2003. V roku 2011 hlavný kontrolór pracoval v zmysle plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom.

     Obec Koplotovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
    Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
     Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej
hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je

strana 4
neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
     Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.
     Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
   Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.
   Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného účtovníctva.
     Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.
     Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
     Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov.
     Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác,  uzatvorenia účtovných kníh a zostavenie účtovnej
strana 5
závierky.
Prípravné práce sa  uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy činností:
- inventarizáciu,
- kontrolu bilančnej kontinuity,
- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty,
- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok,
- kontrolu účtu výsledku hospodárenia,
- kontrola zaúčtovania odpisov,
- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia,
- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne:
- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov,
- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,
- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Obec Koplotovce od 1.1.2009 účtovala v mene euro.
Inštitúcie v obci
1. Materskou školou so školskou jedálňou
Materská škola so školskou jedálňou v obci Koplotovce je subjekt bez právnej subjektivity , ktorého zriaďovateľom je obec Koplotovce.
Riaditeľka:. Júlia Hucíková
Adresa: 920 01  Koplotovce č. 28
Tel. č.: 033/7432122
e-mail: koplotovce@koplotovce.sk
web:  koplotovce .sk
Počet žiakov: 20
Jej súčasťou je  školská jedáleň (37 stravníkov).

„Materskou školou so školskou jedálňou v Koplotovciach“,  je napojená na rozpočet obce , obec takisto zabezpečuje účtovníctvo   Materskej školy so školskou jedálňou.

2. Obchodné inštitucie v obci
a/ Potravinami a zmiešaným tovarom:
Potraviny PT Univerzal, 920 01 Koplotovce č. 235, tel. č. 033/7330055
b)Pohostinstvá:
Pohostinstvo na Vršku, 920 01  Koplotovce č.68,
Tango Bar, 920 01  Koplotovce č. 235,
c) Ostatné prevádzky:
MOSK s. r. o., 920 01  Koplotovce č. 235, stavebniny


Strana 6
Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na rok 2011 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Koplotovciach  dňa 14.01.2011 unesením číslo 6/2011. V priebehu roka bola schválená úprava rozpočtu nasledovne:
dňa 13.05.2011 uznesením č. 11/2011
dňa 09.09.2011 uznesením č. 16/2011

Príjmy obce k 31.12. 2011 v €

Komentár:

K bodu 1. dotačné príjmy                                                      rok 2011
Na  MŠ z KŠÚ                   869- €
Na prenesený výkon štátnej spr. ŽP       74,- €
Na REGOB                                         214,- €
Sčítanie obyvateľov        663,-€
Činnosť stavebného úradu       605,-€
Na miestne komunikácie        33,-€
Na činnosť skladníka CO        27,-€

K bodu č. 2 daňové príjmy                         rok 2011 
Podielové dane z daňového úradu                      113.735,- €  
Dane z nehnuteľnosti               22.865,-  € 
Daň za psa          375,- € 
      Daň za komunálne odpady                 6.885,- €
Daň za jadrové zariadenia                                      7.539,-   €

K bodu č. 3 nedaňové príjmy                rok 2011 
Prenájom budov                                                        1.299,- €
Nájomné byty                                                         39.081,-  €  
Školné v materskej škole      912,- €
Úroky                                                                             60,- €
Správne poplatky     2.339,- € 
Vyhlásenia v miestnom rozhlase      594,- €

Strana 7

Výdavky obce  rok 2011 – Bežné výdavky v €

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 90..000,-,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 70.880,- €, čo je 78,75 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  starostu,  kontrolóra obce, pedagogických zamestnancov materskej školy ako i prevádzkových pracovníkov školskej jedálne.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných  35.500,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 23.514,- €, čo je 66 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 41.950,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 34.462,- €, čo je 82 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 2.485,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 2.485,- €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Výdavky obce rok 2011 – kapitálové výdavky v €              

 

Výdavkové finančné operácie rok 2011

Jedná sa o splácanie úveru zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov
Pohľadávky k 31.12.2011                                             
nedaňové                                                1.165,- €
Ide o nezaplatené nájomné od nájomníkov na obecných nájomných bytoch
.     daňové             965,-€
Ide o nezaplatené miestne dane a poplatky.
Spolu:                                                                2.130,- €      Záväzky k 31.12.2011:

voči dodávateľom                              1.881,-  €

voči zamestnancom                               4.633,-  €
voči poisťovniam                                  2.633,- €
voči daňovému úradu                               499,-  €
voči ŠFRB                                        743.424,-  €
fond opráv                                           12.668,- €
sociálny fond                                             875,-  €       
iné záväzky /pozemok/                          3.635,-   €

Spolu:                                                           770.248,- €
        
1. Rekapitulácia majetku tak ako je uvedený v súvahe k 31.12. 2010 a 31.12.2011   

   
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Koplotovce aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.
    Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011. Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Trnave v písomnej aj elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone.  Po ukončení účtovného obdobie nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

V Koplotovciach dňa 23.02.2012
Vypracovala : Viera Slováková, účtovník obce


 

Výročná správa obce za rok 2010

                                                                Výročná správa
                                                          obce KOPLOTOVCE za rok 2010

 

 Ing. Rudolf Štefanovič
  starosta obce

 

Identifikačné údaje:

Názov: Obec KOPLOTOVCE
adresa pre poštový styk: Obecný úrad, 920 01 Koplotovce č. 28
Tel. a fax: 033/7432122
e-mail :koplotovce@koplotovce.sk
webová stránka : www.koplotovce.sk
Okres:Hlohovec
IČO:312665
Právna forma: právnická osoba
Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR
Rozloha obce: 943 ha
Počet obyvateľov k 31.12.2010: 681

 

 

Základné orgány obce

1. Obecné zastupiteľstvo
2. starosta obce

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali v roku 2010 na obdobie 4 rokov v počte 7.
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Pavol Blinka , Koplotovce č. 181, zástupca starostu obce
Elena Bardiovská, Koplotovce č.173
Milan Moravec, Koplotovce č. 98
Marián Oravec, Koplotovce č. 129
Jozef Slovák, Koplotovce č.163
Anton Konečný, Koplotovce č. 108
Mgr.,Mgr..Tomáš Charvát, Koplotovce č.82
Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života obce. Zasadnutia v roku 2010 sa konali v dňoch 15.01., 05.02., 12.03., 09.04., 14.05., 04.06,
02.07.,03.09, 07.10,11.11 a 16.12.. Každé zasadnutie OZ sa konalo v zasadačke obecného úradu. Pozvánka na zasadnutie bola zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia.
Každé zasadnutie bolo verejné.


Prvá písomná zmienka o obci: ako existujúcej osade siaha do roku 1113,ako to dokazuje darovacia listina Zoborského kláštora od Kolomana I.
Obec Koplotovce je situovaná na ľavostrannej vážskej terase, priliehajúcej k západnému úbočiu južného výbežku Považského Inovca medzi Hlohovcom a obcou Jalšové.

Najväčšie pamätihodnosti v obci:
V roku 1734 bol v obci postavený barokovo-klasicistický rímsko-katolícky kostol Navštívenia Panny Márie ako jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria.
Rokokový hlavný oltár pochádza z konca 18.storočia a jeho ústredným článkom je oltárny
obraz „ Navštívenia Panny Márie „ doplnený plastikami svätcov. Kostol bol v roku 2000
rozšírení o stavbu prístavby a stavbu sakristie.
Pri kostola sa nachádza cintorín so zachovanými ľudovými náhrobníkmi z 19.storočia.Pod kostolom je vybudovaná rodinná hrobka, kde sú pochovaní príslušníci rodov Kurthy, Kochanovský a Frideczky.
V obci sa ešte nachádza národná kúltúrna pamiatka Kaštieľ z roku 1613 ,ktorý dal postaviť
Pavel Gostoni zo sv. Tomáša ,dodnes sa z kaštieľa zachovali dve okrúhla bašty a hlavné
priečelie i už spomínaným datovaným portálom, ktorý sa nachádza na klenovom kameni kaštieľa medzi dvoma južnými baštami. Na nádvorí kaštieľa sú dve klasicistické kúrie. Staršia má v stene zabudované toskánske stĺpy, mladšia má zasa na nádvornej kaskáde stĺporadie.

Zaujímavosti z histórie a súčasnosti obce:
Stred obce je určený rovnobežkou 48 28 severnej zemepisnej šírky a poludníkom 17 48 východnej zemepisnej šírky. Povrch katastrálneho územia tvoria prevažne druhohorné horniny a riečne štrkopiesky, v jeho severnej časti rastú teplomilné dúbravy.
Relief obce je značne členitý, nadmorská výška má rozmedzie 143-372 m n.m., maximálny
Výškový rozdiel tvorí 229 m, stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 165 m n.m.
Koplotovce majú jednu prirodzenú zvláštnosť – minerálne vody. O týchto prameňoch vedeli ľudia už v dávnej minulosti a možno práve vďaka nim sa začalo prvé osídlenie tohot územia, čo však nie je potvrdené. Vodu z prameňov využívali na rôzne účely,vyplachovali si nimi oči proti zápalom , bahno používali na reumatické choroby,
Prameň minerálnych vôd Koplotovce sa až do konca 18.storočia v žiadnom publikovanom diele neobjavuje. Písomné zmienky z 19.storočia podľa Rebra / 1979 / dokazujú existenciu
Teplých minerálnych prameňov už v dávnej minulosti ako i to , že množstvo a výdatnosť ich vôd boli oveľa vyššie , ako ich poznáme dnes.
V súčasnosti v obci boli vybudované obecné nájomné byte pre 28 nájomníkov, v obci je rozsiahla výstavba rodinných domov .

Symboly obce:
Dodnes sa zachovali dve pečate obce Koplotovce : staršia pečať zachovaná na urbariálnych
Písomnostiach z roku 1781,ktoré sú uložené v ŠOBA Nitra / Štátny oblastný archív/.
Na pečati bez nápisu je zobrazená osemlistá ruža.
Na druhej pečati obce je zobrazený vinič s doplnkami. V kruhopise pečate je nápis
KAPLAT ANNO 1784. Listinu s toutou pečaťou vlastnil Ing. Ivan Frideczjy z Koplotoviec
potomok vlastníkov rodu kaštieľa a panstva Koplotovce

Dnešný erb obce vychádza zp staršej pečate, doloženej v roku 1781 a má túto podobu
v červenom štíte osemlistá striebrolemovaná dvojitá striebrostzredná listová ružica,
vonkajšia strieborná, vnútorná červená.
.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce
Zamestnanci obecného úradu:
Viera Slováková, bytom Koplotovce č. 163 – samostatný odborný referent, zamestnaná od 1.7.1985 – náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom
Bc.Adriana Lackovičová, bytom Koplotovce č. 42 - samostatný odborný referent, zamestnaná od 1.7.2006 – náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom.
/ menovaná Bc.Lackovičová od 01.08.2010 nastúpila na materskú dovolenku /
Peter Poláčik, bytom Koplotovce č. 100 – pomocný robotník, zamestnaný od 1.6.2009 – náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom
Jana Mokošová, bytom Koplotovce č.23 – upratovačka, zamestnaná od 1.7.2002 - náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom
Magdaléna Navrátilová, bytom Koplotovce č. 14 – vedenie školskej jedálne, zamestnaná od 1.7.2002 - náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom
Júlia Hucíková , bytom Koplotovce č. 81 – riaditeľka MŠ , zamestnaná od 1.7.2002-
náplň práce je určená pracovným poriadkom
Martina Žitňanská , bytom Horné Otrkovvce č. 262 - učiteľka MŠ , zamestnaná od
30.06.2009 – náplň práce je určená pracovným poriadkom
Hlavný kontrolór
Anna Máliková, bytom Koplotovce č. 149 zvolený do funkcie OZ v Koplotovciach uznesením č. 1/2003 od 1.1.2003. V roku 2009 hlavný kontrolór pracoval v zmysle plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom.

Obec Koplotovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej
hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je

strana 4
neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov.
Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia účtovných kníh a zostavenie účtovnej
strana 5
závierky.
Prípravné práce sa uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy činností:
- inventarizáciu,
- kontrolu bilančnej kontinuity,
- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty,
- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok,
- kontrolu účtu výsledku hospodárenia,
- kontrola zaúčtovania odpisov,
- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia,
- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne:
- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov,
- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,
- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Obec Koplotovce od 1.1.2009 účtovala v mene euro.
Inštitúcie v obci
1. Materskou školou so školskou jedálňou
Materská škola so školskou jedálňou v obci Koplotovce je subjekt bez právnej subjektivity , ktorého zriaďovateľom je obec Koplotovce.
Riaditeľka:. Júlia Hucíková
Adresa: 920 01 Koplotovce č. 28
Tel. č.: 033/7432122
e-mail: koplotovce@koplotovce.sk
web: koplotovce .sk
Počet žiakov: 19
Jej súčasťou je školská jedáleň (37 stravníkov).

„Materskou školou so školskou jedálňou v Koplotovciach“, je napojená na rozpočet obce , obec takisto zabezpečuje účtovníctvo Materskej školy so školskou jedálňou.

2. Obchodné inštitucie v obci
a/ Potravinami a zmiešaným tovarom:
Potraviny PT Univerzal, 920 01 Koplotovce č. 235, tel. č. 033/7330055
b)Pohostinstvá:
Pohostinstvo na Vršku, 920 01 Koplotovce č.68,
Tango Bar, 920 01 Koplotovce č. 235,
c) Ostatné prevádzky:
MOSK s. r. o., 920 01 Koplotovce č. 235, stavebniny


Strana 6
Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na rok 2010 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Koplotovciach dňa 04.12.2009 unesením číslo 61/2010. V priebehu roka bola schválená úprava rozpočtu nasledovne:
dňa 13.03.2010 uznesením č. 8/2010
dňa 04.06.2010 uznesením č. 21/2010

Príjmy obce k 31.12. 2010 v €

 


Komentár:

K bodu 1. dotačné príjmy rok 2010
Na MŠ z KŠÚ 1.116- €
Na prenesený výkon štátnej spr. ŽP 73,49 €
Na REGOB 212,19 €
Na voľby v roku 2010 2.050,-€
Dotácia výpadku pod.daní 6.905,- €

K bodu č. 2 daňové príjmy rok 2010
Podielové dane z daňového úradu 98.405,- €
Dane z nehnuteľnosti 27.616,- €
Daň za psa 396,43 €
Daň za komunálne odpady 6.431,93 €
Daň za jadrové zariadenia 7.539,- €

K bodu č. 3 nedaňové príjmy rok 2010
Prenájom budov 2.097,- €
Nájomné byty 39.945,59 €
Školné v materskej škole 571,- €
Úroky 40,- €
Správne poplatky 4.251,- €
Vyhlásenia v miestnom rozhlase 561,- € €

 Výdavky obce rok 2010 – Bežné výdavky v €

 a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 98..900,-,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 90.585,- €, čo je 91,5 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu, kontrolóra obce,
Pedagogických zamestnancov materskej školy ako i prevádzkových pracovníkov školskej
jedáleň.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 40.400,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 29.328,- €, čo je 73 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 41.040,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 29.303,- €, čo je 71 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1.832,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 1.549,- €, čo predstavuje 84 % čerpanie.

Výdavky obce rok 2010 – kapitálové výdavky v €

 Výdavkové finančné operácie rok 2010

 Jedná sa o splácanie úveru zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov

Pohľadávky k 31.12.2010
nedaňové 693,- €

Spolu: 693,- €
Záväzky k 31.12.2010:

voči dodávateľom 4.264,- €

voči zamestnancom 5.082,- €
voči poisťovniam 2.827,- €
voči daňovému úradu 464,- €
voči ŠFRB 769.298,- €
fond opráv 7.294,- €
sociálny fond 710,- €
iné záväzky /pozemok/ 6.834,- €
rezerva na auditora 500,- €
Spolu: 797.273,- €

1. Rekapitulácia majetku tak ako je uvedený v súvahe k 31.12. 2009 a 31.12.2010

Z hľadiska budúcich cieľov Obec Koplotovce aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010. Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Trnave v písomnej aj elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone. Po ukončení účtovného obdobie nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.


V Koplotovciach dňa 02.02.2010
Vypracovala : Viera Slováková


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

webygroup
ÚvodÚvodná stránka