Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KoplotovceHľadať
 
 

Vyhodnotenie rozpočtu

Vyhodnotenie rozpočtu obce Koplotovce za I.polrok 2011

                             Vyhodnotenie rozpočtu obce Koplotovce za I.polrok 2011

P R Í J M Y

Daňové príjmy – dane z prijímov,dane z majetku schválený rozpočet plnenie k 30.06.2011

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaných samospráve 112.000,- 53.252,
121 001 Daň z nehnuteľnosti 31.000,- 18.970,

Daňové príjmy za špecifické služby
133 001 Za psa 380,- 285,-
133 013 Za komunálne odpady a drobné stav.odpady 6.400,- 5.212,44
133 014 Daň za jadrové zariadenia 7 667,- ,- 7.539,

Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu
212 003 Prenájom budovy 2.400,- 789,-
212 003 1 Nájomné byty – nájomné I. 4 823,- 2.415,11
212 003 2 Réžia nájomné byty I. 477,- 216,-
212 003 3 Nájomné byty – nájomné II. 9 510, 4.955,33
212 003 4 Réžia nájomné byty II 955, 439,-
212 003 5 Nájomné byty – nájomné III. 10 764,- 5.047,75
212 003 6 Réžia nájomné byty III. 955, 447,96
212 003 7 Nájomné byty – nájomné IV. 10 897,- 5.479,89
212 003 8 Réžia nájomné byty IV. 955,- 478,02

Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby
221004 Správne poplatky / automaty,overovania / 4 000, 577,93
223001 Vyhlásenia v miestnom rozhlase 500, 300,80
223 002 Školné v materskej škole 500,- 357,-50
243 Úroky z bankových účtov 40,- 27,-
223 002 Pokuty 0,- 16,-


Bežné príjmy spolu 204.223,- 106.805,73

Kapitálové príjmy 0 0 0

Kapitálové príjmy spolu 0 0 0

 

Príjmové finančné operácie

Príjmy z ostatných finančných operácií
453 Zostatok prostriedkov z minulých rokov 34 000,- 34.000,-
Príjmové finančné operácie spolu 34.000,- 34.000,-

Bežné príjmy 204.223,- 106.805,- -
Kapitálové príjmy 0,- 0
Príjmové finančné operácie 34.000,- ,- 34.000,-
Rozpočtové príjmy s p o l u 238.223,- 140.805,-

Obec k 30.06.2011 do svojho rozpočtu prijala dotácie od štátu na prenesený výkon štátnej správy :
rozpisom z jednotlivých ministerstiev bola schválená ročná dotácia poukázaná k 30.06.2011
- dotácia z KŠÚ na Materskú školu 914,- 609,-
- dotácia na činnosť stavebného úradu 605,- 302,-
dotácia na sčítanie obyvateľstva 605, 605,-
- dotácia na evidenciu obyvateľstva 214,- 107,-
- dotácia na miestne komunikácie 33,- 0
- dotácia na výkon v oblasti životného prostredia 74,- 74
S p o l u 2.445,- 1.697,-
V Ý D A V K Y

Bežné výdavky

PROGRAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 1.1. Riadenie obce schválený rozpočet plnenie k 30.06.2011
0116 631001 Cestovné náhrady 1.000,- 458,50
0116 632001 Energie-elektrina+drevo+uhlie 4.500,- 1.587,-
0116 632002 Voda 600,- 216,-
0116 632003 Poštovné a telekomunikačné služby 2.900,- 1.080,-
0116 633006 Všeobecný materiál 1.000, 251,-
0116 633009 Odborná literatúra 100,- 79,-
0116 633016 Reprezentačný fond starostu 150,- 84,-

Činnosť volených orgánov
01116 637026 Odmeny poslancom obec.zastupiteľstva 1.500,- 0

Podprogram 1.2. Členstvo obce v združeniach
0116 642002 Príspevky pre ZMOS,RVC 400,- 136,-
Podprogram 1.3.Daňová a rozpočtová politika
0116 Auditorske práce 500, 0

Podprogram 1.4. Systém vzdelávania zamestnancov
0116 637001 Školenia zamestnancov obecného úradu 400 605,-


PROGRAM 2 Interné služby

Podprogram 2.1. Hospodárska správa ,údržba a evidencia majetku
0116 642002 Údržba služobného auta 500, 6,50-
0116 634003 Zákonné poistenie služ.vozidla 100,- 0
0116 637015 Zákonné poistenie majetku obce 1.400, 196,-
0116 635005 Údržba výpočtovej techniky 300,- 0
0116 635004 Údržba kotolne obecného úradu 200,- 6,-
0116 635005 Údržba bezpečnostného zariadenia 200,- 0
0116 635006 Údržba budovy obecného úradu 500 , 0-
0116 637003 Údržba webovej stránky 400,- 344,-

 

PROGRAM 3 Služby občanom

Podprogram 3.1. Cintorínske služby
0840 632001 Energie na dome smútku 300,- 153,-
0840 632002 Voda 100,- 1,-

Program 3.2. Sociálne pohreby
08209 642 014 Všeobecné náklady na pohreby 300,- 0

PROGRAM 4 Bezpečnosť

Podprogram 4.1. Verejné osvetlenie
0640 632001 Elektrická energia 6.000, 2.792,--
0640 635006 Údržba verejného osvetlenia 1.000,- 217,-
0640 635006 1 Údržba miestneho rozhlasu 500,- 0

PROGRAM 5 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 5.1. Zber odpadu
0510 637 004 Vývoz odpadu 4 500,- 1.970,-
0510 633 004 Nákup nových smetných nádob 500,- 288,-
Podprogram 5.2. Nakladanie s odpadmi
0510 637 012 Uloženie odpadu mimo obec 4.000,- 2.112,-
0510 637 004 Uloženie separovaného odpadu 1.000,- 0


PROGRAM 6 Komunikácie
Podprogram 6.1. Oprava a údržba miestnych komunikácií
0451 633006 Štandardná údržba miestnych komunikácií 1.000,- 0

PROGRAM 7 Vzdelávanie
Podprogram 7.1. Materská škola so školskou jedálňou
09111 611 Tarifné platy 31.000,- 10.913,-
09111 612 Príplatky k tarifným platom 3.000,- 1.409,-
09111 621 Zdravotné poistenie 3.400,- 1.135,-
09111 625 Sociálne poistenie 11.900,- 3.074,-
09111 614 Odmeny 2.000,- 0
09111 633 006 Všeobecný materiál 500,- 99,-
09111 637 016 Tvorba sociálneho fondu 340,- 61,-

PROGRAM 8 Šport
Podprogram 8.1. Priama podpora športu
0810 642 002 Príspevok na činnosť TJ 1 500,- 776,-
0810 642 002 Príspevok na mariášový turnaj 300,- 0

 


PROGRAM 9 Kultúra
Podprogram 9.1. Kultúrny dom
08209 633006 Všeobecný materiál 300,- 43,-
08209 635006 Údržba budovy 500,- 0


PROGRAM 10 Prostredie pre život
Podporgram 10.1. Verejné priestranstvá
0560 633 006 Všeobecný materiál 800,- 84,-
0560 633 015 Benzín+olej do krovinorezov 500,- 88,-
0560 637 027 Odmeny na základe dohôd 500,- 0


PROGRAM 11 Sociálne služby
Podprogram 11.1. Seniori
1020 633 006 Vianočné stretnutie s dôchodcami 500,- 0

PROGRAM 12 Administratíva
Podprogram 12.1. Bankové poplatky
0170 651002 Úroky z úverov ŠFRB 8.000,- 3.820,-
0116 637012 Poplatky bankám za vedenie účtov 700,- 342,-

 

Podprogram 12.2. Správa obce
0116 611 Tarifné platy a základne platy 52.000,- 17.299,-
0116 614 Odmeny / koncoročné / 2 000 ,.- 0
0116 621 Zdravotné poistenie 5.200,- - 1.691,-
0116 625 Sociálne poistenie 15.000 ,- 3.989,-
0116 637 014 Stravovanie zamestnancom 1 200,- 558,-
0116 637 016 Tvorba sociálneho fondu 400,- 126,-
0116 637 027 Odmeny na základe dohôd 600,- 13,-


Bežné výdavky s p o l u 177.990,- 58.102,-

 

 


Kapitálové výdavky - vyhodnotenie k 30.06.2011
V rámci kapitálových výdavkov obec plánuje investovať minuloročnú finančnú úsporu v nasledovnom rozložení :

1./ Envirofond - Stavebné úpravy jestvujúcich zariadení na zachytávania
prívalových vôd
požadovaný náklad 19.000,-€ / eurofond /
spoluúčasť obce 10% 2.000,- € / kapitálový výdavok /
vlastný náklad obce 4.000,- € / kapitálový výdavok /
spolu z rozpočtu obce 6.000,- €
Projekt sa k 30.06.2011 n e r e a l i z o v a l
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2./ Ministerstvo financií Dokončenie výmeny dverí a okien na kultúrnom dome

Požadovaný náklad z Min.financií 13.000,- €
Spoluúčasť obce 10% 1.300,- € / kapitálový výdavok /
Spolu z rozpočtu obce 1.300,- €
Projekt sa k 30.06.2011 n e r e a l i z o v a l
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
3./ Žumpa horné nájomné obecné byty Výmena nefunkčnej čističky

Požadovaný náklad 3.300,- € / kapitálový výdavok /
Spolu z rozpočtu obce 3.300,- €
Čerpanie k 30.06.2011 4.230,-
Úprava rozpočtu bola na výšenie o 800,- € spolu tak rozpočet je celkom 4.100,- €
/ poz.: účtované 10 11 99 2 41 717 001 /
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
4./ Vybudovanie obecnej tržnice Bývalá autobusová zástavka sa prebuduje na
obecnú tržnicu

požadovaný náklad 3.300,- € / kapitálový výdavok /
spolu z rozpočtu obce 3.300,-€
Projekt sa k 30.06.2011 n e r e a l i z o v a l
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
5./ Rekonštrukcia starého obecného cintorína

Požadovaný náklad 5.000,- €
Vlastný náklad 1.000,- € / kapitálový výdavok /
Spolu z rozpočtu obce 1.000,- €
Projekt sa k 30.06.2011 n e r a l i z o v a l
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6./ Vybudovanie provizórnej spevnenej cesty okolo futbalového ihriska k obecným nájomným
bytom

Požadovaný náklad 150.000,- €
Vlastný náklad 19.100,- € / kapitálový náklad /
Projekt sa k 30.06.2011 n e r a l i z o v a l

Kapitálové výdavky spolu 34.000,-/ú 34800/ 4.230,-

Finančné operácie

Vo finančných operáciách obec rozpočtovala splátku úverov , ktorý bol obci poskytnutý
zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov.

0170 821 005 Ročné splátky úverov ŠFRB 26.000,- - 12.905,-

Finančné operácie spolu 26.000,- 12.905,- -
Bežné výdavky spolu 177.990,- - 58.102,-
Kapitálové výdavky spolu 34.000,- ,- 4.230,-
Finančné operácie spolu 26.000,- - 12.905,-
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY spolu 237.990,- 75.237,-

Čerpanie jednotlivých poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon
štátnej správy k 30.06.2011

- dotácia na evidenciu obyvateľov 214,83 34,09
- dotácia na výkon stavebného úradu 605,- 120,-
- dotácia na materskú školu 609,- 325,-
- čerpanie dotácií spolu k 30.06.2011 479,09


Vypracovala : p. Slováková
V Koplotovciach , 28.júla 2011


Prejednané na zasadnutí obecného zastupiteľstva v septembri 2011.

 

 

 


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

webygroup
ÚvodÚvodná stránka