Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KoplotovceHľadať
 
 

Vyhodnotenie rozpočtu

Vyhodnotenie rozpočtu obceVytlačiť
 


 
 
schválené na zasadnutí OZ dňa 29.02.2016 uznesením č.II/02/2016 Vyhodnotenie rozpočtu obce Koplotovce ku 31.12.2015.pdf Vyhodnotenie rozpočtu obce Koplotovce ku 31.12.2015.pdf (478.2 kB)
schválené na zasadnutí OZ dňa 16.09.2015 uznesením č.IX/47/2015 Vyhodnotenie rozpočtu obce Koplotovce za 1.polrok 2015.pdf Vyhodnotenie rozpočtu obce Koplotovce za 1.polrok 2015.pdf (453.3 kB)

Vyhodnotenie rozpočtu obce


 

 

 

 

Vyhodnotenie rozpočtu obce Koplotovce za I.polrok 2011

                             Vyhodnotenie rozpočtu obce Koplotovce za I.polrok 2011

P R Í J M Y

Daňové príjmy – dane z prijímov,dane z majetku schválený rozpočet plnenie k 30.06.2011

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaných samospráve 112.000,- 53.252,
121 001 Daň z nehnuteľnosti 31.000,- 18.970,

Daňové príjmy za špecifické služby
133 001 Za psa 380,- 285,-
133 013 Za komunálne odpady a drobné stav.odpady 6.400,- 5.212,44
133 014 Daň za jadrové zariadenia 7 667,- ,- 7.539,

Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu
212 003 Prenájom budovy 2.400,- 789,-
212 003 1 Nájomné byty – nájomné I. 4 823,- 2.415,11
212 003 2 Réžia nájomné byty I. 477,- 216,-
212 003 3 Nájomné byty – nájomné II. 9 510, 4.955,33
212 003 4 Réžia nájomné byty II 955, 439,-
212 003 5 Nájomné byty – nájomné III. 10 764,- 5.047,75
212 003 6 Réžia nájomné byty III. 955, 447,96
212 003 7 Nájomné byty – nájomné IV. 10 897,- 5.479,89
212 003 8 Réžia nájomné byty IV. 955,- 478,02

Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby
221004 Správne poplatky / automaty,overovania / 4 000, 577,93
223001 Vyhlásenia v miestnom rozhlase 500, 300,80
223 002 Školné v materskej škole 500,- 357,-50
243 Úroky z bankových účtov 40,- 27,-
223 002 Pokuty 0,- 16,-


Bežné príjmy spolu 204.223,- 106.805,73

Kapitálové príjmy 0 0 0

Kapitálové príjmy spolu 0 0 0

 

Príjmové finančné operácie

Príjmy z ostatných finančných operácií
453 Zostatok prostriedkov z minulých rokov 34 000,- 34.000,-
Príjmové finančné operácie spolu 34.000,- 34.000,-

Bežné príjmy 204.223,- 106.805,- -
Kapitálové príjmy 0,- 0
Príjmové finančné operácie 34.000,- ,- 34.000,-
Rozpočtové príjmy s p o l u 238.223,- 140.805,-

Obec k 30.06.2011 do svojho rozpočtu prijala dotácie od štátu na prenesený výkon štátnej správy :
rozpisom z jednotlivých ministerstiev bola schválená ročná dotácia poukázaná k 30.06.2011
- dotácia z KŠÚ na Materskú školu 914,- 609,-
- dotácia na činnosť stavebného úradu 605,- 302,-
dotácia na sčítanie obyvateľstva 605, 605,-
- dotácia na evidenciu obyvateľstva 214,- 107,-
- dotácia na miestne komunikácie 33,- 0
- dotácia na výkon v oblasti životného prostredia 74,- 74
S p o l u 2.445,- 1.697,-
V Ý D A V K Y

Bežné výdavky

PROGRAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 1.1. Riadenie obce schválený rozpočet plnenie k 30.06.2011
0116 631001 Cestovné náhrady 1.000,- 458,50
0116 632001 Energie-elektrina+drevo+uhlie 4.500,- 1.587,-
0116 632002 Voda 600,- 216,-
0116 632003 Poštovné a telekomunikačné služby 2.900,- 1.080,-
0116 633006 Všeobecný materiál 1.000, 251,-
0116 633009 Odborná literatúra 100,- 79,-
0116 633016 Reprezentačný fond starostu 150,- 84,-

Činnosť volených orgánov
01116 637026 Odmeny poslancom obec.zastupiteľstva 1.500,- 0

Podprogram 1.2. Členstvo obce v združeniach
0116 642002 Príspevky pre ZMOS,RVC 400,- 136,-
Podprogram 1.3.Daňová a rozpočtová politika
0116 Auditorske práce 500, 0

Podprogram 1.4. Systém vzdelávania zamestnancov
0116 637001 Školenia zamestnancov obecného úradu 400 605,-


PROGRAM 2 Interné služby

Podprogram 2.1. Hospodárska správa ,údržba a evidencia majetku
0116 642002 Údržba služobného auta 500, 6,50-
0116 634003 Zákonné poistenie služ.vozidla 100,- 0
0116 637015 Zákonné poistenie majetku obce 1.400, 196,-
0116 635005 Údržba výpočtovej techniky 300,- 0
0116 635004 Údržba kotolne obecného úradu 200,- 6,-
0116 635005 Údržba bezpečnostného zariadenia 200,- 0
0116 635006 Údržba budovy obecného úradu 500 , 0-
0116 637003 Údržba webovej stránky 400,- 344,-

 

PROGRAM 3 Služby občanom

Podprogram 3.1. Cintorínske služby
0840 632001 Energie na dome smútku 300,- 153,-
0840 632002 Voda 100,- 1,-

Program 3.2. Sociálne pohreby
08209 642 014 Všeobecné náklady na pohreby 300,- 0

PROGRAM 4 Bezpečnosť

Podprogram 4.1. Verejné osvetlenie
0640 632001 Elektrická energia 6.000, 2.792,--
0640 635006 Údržba verejného osvetlenia 1.000,- 217,-
0640 635006 1 Údržba miestneho rozhlasu 500,- 0

PROGRAM 5 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 5.1. Zber odpadu
0510 637 004 Vývoz odpadu 4 500,- 1.970,-
0510 633 004 Nákup nových smetných nádob 500,- 288,-
Podprogram 5.2. Nakladanie s odpadmi
0510 637 012 Uloženie odpadu mimo obec 4.000,- 2.112,-
0510 637 004 Uloženie separovaného odpadu 1.000,- 0


PROGRAM 6 Komunikácie
Podprogram 6.1. Oprava a údržba miestnych komunikácií
0451 633006 Štandardná údržba miestnych komunikácií 1.000,- 0

PROGRAM 7 Vzdelávanie
Podprogram 7.1. Materská škola so školskou jedálňou
09111 611 Tarifné platy 31.000,- 10.913,-
09111 612 Príplatky k tarifným platom 3.000,- 1.409,-
09111 621 Zdravotné poistenie 3.400,- 1.135,-
09111 625 Sociálne poistenie 11.900,- 3.074,-
09111 614 Odmeny 2.000,- 0
09111 633 006 Všeobecný materiál 500,- 99,-
09111 637 016 Tvorba sociálneho fondu 340,- 61,-

PROGRAM 8 Šport
Podprogram 8.1. Priama podpora športu
0810 642 002 Príspevok na činnosť TJ 1 500,- 776,-
0810 642 002 Príspevok na mariášový turnaj 300,- 0

 


PROGRAM 9 Kultúra
Podprogram 9.1. Kultúrny dom
08209 633006 Všeobecný materiál 300,- 43,-
08209 635006 Údržba budovy 500,- 0


PROGRAM 10 Prostredie pre život
Podporgram 10.1. Verejné priestranstvá
0560 633 006 Všeobecný materiál 800,- 84,-
0560 633 015 Benzín+olej do krovinorezov 500,- 88,-
0560 637 027 Odmeny na základe dohôd 500,- 0


PROGRAM 11 Sociálne služby
Podprogram 11.1. Seniori
1020 633 006 Vianočné stretnutie s dôchodcami 500,- 0

PROGRAM 12 Administratíva
Podprogram 12.1. Bankové poplatky
0170 651002 Úroky z úverov ŠFRB 8.000,- 3.820,-
0116 637012 Poplatky bankám za vedenie účtov 700,- 342,-

 

Podprogram 12.2. Správa obce
0116 611 Tarifné platy a základne platy 52.000,- 17.299,-
0116 614 Odmeny / koncoročné / 2 000 ,.- 0
0116 621 Zdravotné poistenie 5.200,- - 1.691,-
0116 625 Sociálne poistenie 15.000 ,- 3.989,-
0116 637 014 Stravovanie zamestnancom 1 200,- 558,-
0116 637 016 Tvorba sociálneho fondu 400,- 126,-
0116 637 027 Odmeny na základe dohôd 600,- 13,-


Bežné výdavky s p o l u 177.990,- 58.102,-

 

 


Kapitálové výdavky - vyhodnotenie k 30.06.2011
V rámci kapitálových výdavkov obec plánuje investovať minuloročnú finančnú úsporu v nasledovnom rozložení :

1./ Envirofond - Stavebné úpravy jestvujúcich zariadení na zachytávania
prívalových vôd
požadovaný náklad 19.000,-€ / eurofond /
spoluúčasť obce 10% 2.000,- € / kapitálový výdavok /
vlastný náklad obce 4.000,- € / kapitálový výdavok /
spolu z rozpočtu obce 6.000,- €
Projekt sa k 30.06.2011 n e r e a l i z o v a l
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2./ Ministerstvo financií Dokončenie výmeny dverí a okien na kultúrnom dome

Požadovaný náklad z Min.financií 13.000,- €
Spoluúčasť obce 10% 1.300,- € / kapitálový výdavok /
Spolu z rozpočtu obce 1.300,- €
Projekt sa k 30.06.2011 n e r e a l i z o v a l
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
3./ Žumpa horné nájomné obecné byty Výmena nefunkčnej čističky

Požadovaný náklad 3.300,- € / kapitálový výdavok /
Spolu z rozpočtu obce 3.300,- €
Čerpanie k 30.06.2011 4.230,-
Úprava rozpočtu bola na výšenie o 800,- € spolu tak rozpočet je celkom 4.100,- €
/ poz.: účtované 10 11 99 2 41 717 001 /
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
4./ Vybudovanie obecnej tržnice Bývalá autobusová zástavka sa prebuduje na
obecnú tržnicu

požadovaný náklad 3.300,- € / kapitálový výdavok /
spolu z rozpočtu obce 3.300,-€
Projekt sa k 30.06.2011 n e r e a l i z o v a l
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
5./ Rekonštrukcia starého obecného cintorína

Požadovaný náklad 5.000,- €
Vlastný náklad 1.000,- € / kapitálový výdavok /
Spolu z rozpočtu obce 1.000,- €
Projekt sa k 30.06.2011 n e r a l i z o v a l
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6./ Vybudovanie provizórnej spevnenej cesty okolo futbalového ihriska k obecným nájomným
bytom

Požadovaný náklad 150.000,- €
Vlastný náklad 19.100,- € / kapitálový náklad /
Projekt sa k 30.06.2011 n e r a l i z o v a l

Kapitálové výdavky spolu 34.000,-/ú 34800/ 4.230,-

Finančné operácie

Vo finančných operáciách obec rozpočtovala splátku úverov , ktorý bol obci poskytnutý
zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov.

0170 821 005 Ročné splátky úverov ŠFRB 26.000,- - 12.905,-

Finančné operácie spolu 26.000,- 12.905,- -
Bežné výdavky spolu 177.990,- - 58.102,-
Kapitálové výdavky spolu 34.000,- ,- 4.230,-
Finančné operácie spolu 26.000,- - 12.905,-
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY spolu 237.990,- 75.237,-

Čerpanie jednotlivých poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon
štátnej správy k 30.06.2011

- dotácia na evidenciu obyvateľov 214,83 34,09
- dotácia na výkon stavebného úradu 605,- 120,-
- dotácia na materskú školu 609,- 325,-
- čerpanie dotácií spolu k 30.06.2011 479,09


Vypracovala : p. Slováková
V Koplotovciach , 28.júla 2011


Prejednané na zasadnutí obecného zastupiteľstva v septembri 2011.

 

 

 


 

dnes je: 22.4.2019

meniny má: Slavomír

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

webygroup
ÚvodÚvodná stránka