Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KoplotovceHľadať
 
 

Rozpočet obce

Rozpočet obce a jeho zmeny

Rozpočet obce 2015-2017.pdf(336.8 kB)Rozpočet obce 2015-2017.pdf
Rozpočet obce 2015,2016,2017.pdf(174.1 kB)Rozpočet obce 2015,2016,2017.pdf
Rozpočtové opatrenie č.2-2014.pdf(125.3 kB)Rozpočtové opatrenie č.2-2014.pdf
Rozpočtové opatrenie č.1-2014.pdf(125.1 kB)Rozpočtové opatrenie č.1-2014.pdf
Rozpočet obce 2013,2014,2015.pdf(265.5 kB)Rozpočet obce 2013,2014,2015.pdf
Rozpočtové opatrenie č.1-2012.pdf(127.4 kB)Rozpočtové opatrenie č.1-2012.pdf
Rozpočet obce 2012,2013,2014.pdf(262.7 kB)Rozpočet obce 2012,2013,2014.pdf
Rozpočtové opatrenie č.2-2011.pdf(124.2 kB)Rozpočtové opatrenie č.2-2011.pdf
Rozpočtové opatrenie č.1-2011.pdf(125.1 kB)Rozpočtové opatrenie č.1-2011.pdf
Rozpočet obce 2011,2012,2013.pdf(266.5 kB)Rozpočet obce 2011,2012,2013.pdf
Rozpočtové opatrenie č.2-2010.pdf(133.3 kB)Rozpočtové opatrenie č.2-2010.pdf
Rozpočtové opatrenie č.1-2010.pdf(239.8 kB)Rozpočtové opatrenie č.1-2010.pdf
Rozpočet obce 2010,2011,2012.pdf(487 kB)Rozpočet obce 2010,2011,2012.pdf

Rozpočet obce na rok 2014 , 2015 a 2016

                                      Rozpočet obce  K O P L O T O V C E
                                        na   roky 2014 ,2015 a 2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh  a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.
Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Rozpočet  obce zahŕňa aj finančné vzťahy – dotácie na  úhradu preneseného výkonu štátnej správy.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce ,v ktorom sú v rámci
ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľstva .

Rozpočet obce sa vnútorne člení na
a/ bežné príjmy a bežné výdavky / ďalej len „ bežný rozpočet „ /
b/ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky / ďalej len „ kapitálový rozpočet /
c/ finančné operácie

Obec v každom z nasledujúcich rokov sa  bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele , ktoré chce napĺňať , ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať čo obec v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre obyvateľov obce.

 


Príjmová časť

Bežné príjmy

Daňové príjmy – dane z prijimov ,dane z majetku
                                                                       Skutočnosť 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaných samospráve   119.000,-  120.000,- 120.000,- 122.000,-
121 001 Daň z nehnuteľnosti       27.000,-    27.000,-  27.000,-   27.000,-

Daňové príjmy za špecifické služby 
133 001 Za psa             413,-        400,-                    400,-      400,-
133 013 Za komunálne odpady a drobné stav.odpady      11.195,-  11.000,-  11.000,-  11.000,-
133 014 Daň za jadrové zariadenia          7.539,-   7.539,-   7.539,-   7.539,-

Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu
212 003 Prenájom budovy           1.975,-  2.700,-                  2.700,-                 2.700,-
212 003 1 Nájomné byty – nájomné I.         4.825,-  4.446,-  4.446,-  4.446,-
212003 2 Réžia nájomné byty  I.            432,-                             432,-                    432,-                    432,-
212003 3  Nájomné byty – nájomné II.         9.676,-  8.893,-  8.893,-  8.893,-
212003 4 Réžia za nájomné byty II.            876,-     864,     864,-     864,--
212003 5 Nájomné byty – nájomné III.                                  10.875,-  10.087,-  10.087,-  10.087,-
212003 6 Réžia za nájomné byty III.             876,-     864,-     864,-     864,-
212003 7 Nájomné byty – nájomné IV.                                  10.916,-  10.127,-  10.127,-  10.127,-
212003 8 Réžia za nájomné byty IV.            864,-                   864,-      864,-     864,-
Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby
221004 Správne poplatky / automaty,overovania /                          4.422,-  4.500,-  4.000,-  4.000,-
223001 Vyhlásenia v miestnom rozhlase             550,-     600,-     600,-     600,-
223 002 Školné v materskej škole            1.600,-  1.600,-  1.600,-  1.300,-
243 Úroky z bankových účtov                            10,-     200,-     200,-     200,-
312 001 Dotácia KŠÚ- na MŠ                 0,-     520,-     520,-     520,-
312 001 Dotácia na obyvateľstvo              227,-     224,-     224,-     224,-
312 001 Dotácia na stavebnú činnosť             639,-     632,-     632,-     632,-
312 001 Dotácia odmena skladník CO               54,-       54,-       54                    54,-
312 001 Dotácia na  výkon Ž.P.                72,-       74,-       74,-       74,-
312 001 Dotácia na M.K.                 35,-       35,-       35,-       35,- 
312 001 Dotácia na 5 %zvýšenie platov v MŠ          1.074,-        0        0        0,-  
311        Sponzorské dary k oslavám obce          2.100,-        0        0         0-

Bežné príjmy   spolu                 217.245,-  213.655,- 213.155,-    213.155,-

Kapitálové príjmy                   
231 Schválený predaj prebytočného majetku                                    388,-          0         0  0
Kapitálové príjmy  spolu           388,-  0  0  0

Príjmové finančné operácie
Príjmy z ostatných finančných operácií 
453 Zostatok prostriedkov z minulých rokov                  68.000,-   0  0  0

Príjmové finančné operácie  spolu            68000,-  0  0  0


Bežné príjmy               217.245,-   213.655,- 213.155,-    213.155,-
Kapitálové príjmy                    388,-        0         0       0
Príjmové finančné operácie            68.000,-        0                       0                    0
Rozpočtové príjmy  s p o l u                    285.633,,-            213.655,,-        213.155,,       213.155,-


  Výdavková časť

Riadenie obce
Rozpočet                                          čerpanie 2013  rok 2014   rok 2015    rok2016
Položka , podpoložka , funkčná kvasifikácia
0116 631001 Cestovné náhrady                         100    100      100        100 
0116 632001 Energie-elektrina+drevo+uhlie                           4200  4800      4800       4800 
0116 632002 Voda      850     800       800,-        800,-
0116 632003 Poštovné a telekomunikačné služby      -            1900                     2000                         2000                     2000   
0116 633006 Všeobecný materiál                   500    500        500        500                               
0116 633009 Odborná literatúra                                       45      50          50           50 
0116 633016 Reprezentačný fond starostu                     200   200        200         200 
0116 634011 PHM služobné    800    800        700        700 
0116 637026 Odmeny poslancov OZ              2000              2000      1000      1000 
0116 633006 Dotácia na obyvateľstvo   224  224        224        224 
0116 637004 Auditorske práce     0  800        800        800        
0116 642002  Príspevky pre ZMOS,ZMO,RVC  250  250         250          250 
0116 637001 Školenia zamestnancov obce   600     700   1000  1000
Riadenie obce  spolu          11669  13.224   12.424  12.424

Interné služby
Rozpočet     čerpanie 2013   rok 2014      rok 2015      rok 2016
položka , podpoložka , funkčná kvasifikácia
0116 642002 Údržba služobného auta   1000   500,-            500        500          
0116 634003 Zákonné poistenie služ.vozidla              130          130,-            130        130  
0116 637015 Zákonné poistenie majetku obce            1600       1600            1600       1600 
0116 635005 Údržba výpočtovej techniky                    295       200             200        100 
0116 635004 Údržba kotolne obecného úradu              0      100             100        100 
0116 635005 Údržba bezpečnostného zariadenia         113      200             100        100 
0116 635006 Údržba budovy obecného úradu              184     1000            1000        1000
0116 637003 Údržba webovej stránky                          150     300              150         150 
0116 637003 Právnické služby      1000    800              500         500 
0116 637003 Kontrola požiarnych zariadení      0    300              100         300  
0116 637003 Rezerva na podania súdne spory obce      60       300              100                  100 
Interné služby    s p o l u      4532    5430         4480     4580

Služby občanom – dom smútku a prevádzka cintorínov
Rozpočet                           čerpanie 2013        rok 2014        rok 2015      rok 2016
položka , podpoložka , funkčná kvasifikácia
0840 632001 Energia na dome smútku     300    300  300  300
0840 632002 Voda         40      50    50    50
0840 633006 Oprava chodníka                              0      5000  0  0
08209 642014  Všeobecné náklady na pohreb  0   300  300  300
Dom smútku  spolu     340   5650  650  650

Verejné osvetlenie
Rozpočet                                čerpanie 2013         rok 2014      rok 2015      rok 2016
položka , podpoložka , funkčná kvasifikácia
0640 632001 Elektrická energia          7878             8000         8000          8000
0640 635006 Údržba V.O. a M.R.           1429             2000         5000          1000
Verejné osvetlenie   spolu        9307           10000       13000        9000

Odpadové hospodárstvo
Rozpočet                          čerpanie 2013        rok 2014         rok 2015      rok 2016
položka , podpoložka , funkčná kvasifikácia
0510 637004   Vývoz odpadu   5341            5500  5500  5500
0510 637004 1 Vývoz separovaného odpadu                  0              500   500  500  
0510 637004 2 Nákup plastových vriec       0              100   100  100
0510 633004    Nákup smetných nádob      347              500   500  500
0510 637012 Uloženie odpadu mimo obce                    5200                     5500  5500  5500
Odpadové hospodárstvo   spolu  10888       12100  12100  12100

Miestne komunikácie
Rozpočet                                  čerpanie 2013          rok 2014         rok 2015    rok 2016
položka , podpoložka , funkčná kvasifikácia
0451 633006 Štandartná údržba miestnych komunikácií 490   3800  3900  900
0451 633006 Čerpanie dotácií M.K.     35     35   35    35
0451 633006 Dotácia na MK zimná údržba                            1.241,-                                   0                           0                          0 
0451 717002 Oprava povrchu MK             77.358,77     0    0    0
Miestne komunikácie   spolu          79.124,77  3835  3935  935

Materská škola so školskou jedálňou
Rozpočet                                      čerpanie 2013     rok 2014      rok 2015     rok 2016
položka , podpoložka , funkčná kvasifikácia
09111 611  Tarifné platy                                     29500            29500         29500       29500
09111 621   Zdravotné poistenie                                                        3000          3000           3000        3000
09111 625   Sociálne poistenie                                                           8000          8000           8000        8000
09111 614   Odmeny               900           900             900           900
09111 633 006 Všeobecný materiál                                                    300                300             300           300
09111 637 016 Tvorba sociálneho fondu             300           300                         300                    300                                             
09111 633006 Čerpanie z dotácie                 0            520                         520                     520  
09111 611   Dotácia na na výšenie platov v školstve           1.074,-  0  0  0
Materská škola so školskou jedálňou   s p o l u      43.074,-                42520       42520        42520

Podpora aktivít v obci
Rozpočet                                    čerpanie 2013         rok 2014     rok 2015  rok 2016
položka , podpoložka , funkčná kvasifikácia
0810 642002 Príspevok na činnosť TJ   1900   1900  1000       1000 
0810 632001 Energie na šatniach TJ     450     450   450        450 
0810 642001 Príspevok na mariášový turnaj   300   300  300  300
0810 642001 1 Príspevok na gulášový turnakj  0   300  300  300
Podpora aktivít v obci   spolu              2650   2950  2050  2050

Kultúra
Rozpočet                                čerpanie 2013           rok 2014     rok 2015      rok 2016
položka , podpoložka , funkčná kvasifikácia
08209 633006 Všeobecný materiál    225   500          500  500
08209 635006 Údržba budovy     0   500          500  500
08209 633006 1 Oslavy 900. výročia obce   4.942,74   0  0  0
08209 633006 Vydanie obecného kalendára   0   600  0  0
Kultúra   spolu     5167,74  1600          1000  1000

Starostlivosť o verejné priestranstvá v obci
Rozpočet                               čerpanie 2013     rok 2014     rok 2015    rok 2016
položka , podpoložka , funkčná kvasifikácia
0560 633006 Všeobecný materiál+údržba   120   900  500  500
0560 633015 Benzín + olej krovinorez   200   300  300  300
0560 637027 Odmeny na základe dohôd   326   500  500  500
0560 637004 Servis strojov    60   300  100  200
0560 633006 Čerpanie z dotácie    74   74  74  74
Verejné priestranstvá  spolu   780   2074  1474  1574

Sociálne služby
Rozpočet                                čerpanie 2013 rok 2014   rok 2015      rok 2016
položka , podpoložka , funkčná kvasifikácia
1020 633006 Posedenie s dôchodcami   520      720        400   300
Sociálne služby  spolu    520     720       400   300

Administratíva  - Obecný úrad
Rozpočet                            čerpanie 2013  rok 2014   rok 2015      rok 2016
položka , podpoložka , funkčná kvasifikácia 
0170 651002 Úroky z úverov ŠFRB   7315  7400  7400   7400
0116 637012 Mesačné poplatky bankám   700  800  800   800
0116 611 Tarifné platy a základne platy                               51000                       51000  51000          51000
0116 614 Odmeny za nadlimitnú prácu             1000         1000    1000            1000                                                          
0116 615 Odstupné pri ukončení volebného obdobia          6 774       0               0
0116  621 Zdravotné poistenie                                                4500                       4500     5000            5000
0116 625  Sociálne poistenie                                                   10000                    10000   11000         11000
0116 637 014 Stravovanie zamestnancom                              1000                              1000               1000           1000
0116 637 016 Tvorba sociálneho fondu                                   300                      200     300                             300
0116 637 027 Odmeny na základe dohôd                                150                                 500                 100              100
0116 637027   Odmena stavebný úrad dotácia  632            600      600             600
0116 637027   Odmena skladník CO dotácia  54             60         60   60 
Administratíva    s p o l u             76.651,-                 83.834,- 78.260,     78.260,-

Bežné rozpočtové výdavky          167.344,74    183.937,- 172.293,-             165.393
Kapitálové rozpočtové výdavky           77.358,77      0      0                       0
Finančné operácie splátky úverov ŠFRB        27.000,-                   27.000  27.000       27.000

Rozpočtové výdavky   spolu       271.703,51  210..937,- 199.293,- 192.393,-

Rozpočet obce Koplotovce na roky 2014,2015 a 2016 bol vyložený na pripomienkové
konanie od 08.11.2013 do 20.11.2013.
Rozpočet obce Koplotovce na roky 2014,2015 a 2016 bol predložený na schválenie
na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Koplotovciach dňa 28.11.2013
Rozpočet obce Koplotovce na roky 2014, bol schválený obecným zastupiteľstvom Koplotovce dňa 28.11.2013 uznesením číslo 16/2013 a rozpočet na roky 2015 a 2016
bol obecným zastupiteľstvom Koplotovce dňa 28.11.2013 uznesením číslo 16/2013 vzatý na vedomie.

 

 

 


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

webygroup
ÚvodÚvodná stránka