Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KoplotovceHľadať
 
 

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce

Ing. Beáta Chochlíková

hlavnou kontrolórkou obce od 01.01.2015 do 31.12.2020

zvolená na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18.12.2014


 

 

 

1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce.
 

2. Hlavný kontrolór :
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Z.z. o obecenom
zriadení,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej
tabuli obce a na internetovej stránke obce,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce
pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to
do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti podľa osobitného zákona,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 

3. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s
hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených OZ.

 

4. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v
rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

 

5. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol
poslancom obecného zastupiteľstva a starostovi.


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

webygroup
ÚvodÚvodná stránka