Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KoplotovceHľadať
 
 

Všeobecné záväzné nariadenia (VZN)

Dodatok č.1/D/2014

Schválené: 31.10.2014

Účinnosť: 15.11.2014

Platné do: 1.1.2016

Obecné zastupiteľstvo v Koplotovciach v súlade s ustanovením s § 6 ods. 1 zákona

č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov a v nadväznosti

na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení jeho neskorších predpisov  v y d á v a

pre územie obce Koplotovce

 

                                                 DODATOK  číslo 1/D/2014

 

k schválenému Všeobecnému záväznému nariadeniu č.1/2012 o dani z nehnuteľnosti na území obce Koplotovce

 

V zmysle prijatého a účinného zákona č.268/2014 zo dňa 16.09.2014 , ktorým sa mení

a dopĺňa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  musel správca dane t.j.

Obec Koplotovce vykonať nasledovné úpravy

 

                                                                 Článok 2

                                                            Daň z nehnuteľností

                                                                      § 1

 

            Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná :

 

      a / orná pôda , chmeľnice , vinice , ovocné sady                  1,25 % zo základu dane

      b/ trvalé trávnaté porasty                                                1,25 % zo základu dane

      g/ stavebné pozemky                                                     2,5  %  zo základu dane 

 

                                                        článok 3

                                             Záverečné ustanovenia

                                                           § 1

Pokiaľ v tomto dodatku č.1/D/2014 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2012

nie je podrobnejšia úprava , odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  a zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní / daňový poriadok / v znení neskorších predpisov a noviel.

Dodatok č. 1/D/2014 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2012  obce Koplotovce bol

prejednaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.10.2014 , uznesením číslo 15/2014.

Dodatok č.1/D/2014 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2012 vyložený na pripomienkovanie od 17.10.2014 do 31.10.2014.

Dodatok č. 1/D/2014 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2012 účinný dňa 15.11.2014

t.j. 15 dní po schválený v obecnom zastupiteľstve.

 

 

                                                                                   Ing. Rudolf Štefanovič

                                                                                        starosta obce

 

 

 

 

 

Poznámka: dodatok ku VZN č.1/2012

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

webygroup
ÚvodÚvodná stránka